Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на 

Промяна  на:

 

НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в Община Ивайловград

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.5. (1).  Клубовете се откриват, закриват или преместват с решение на Общото събрание на клуба, след което уведомяват Кмета на общината,

 се изменя и след промяната следва да се чете:

Чл. 5. (1) Клубовете на пенсионера се разкриват, закриват или преместват с решение на Общински съвет Ивайловград, по предложение на Кмета на общината.

Към чл. 6 се създава алинея  (3) Общински съвет ежегодно гласува средства, които общината предоставя на пенсионерските клубове.

Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги в общността от Община Ивайловград

Чл.9. Социалните услуги се предоставят в общността и в специализираните институции.

            /1/ Социални услуги, които се предоставят в общността са:

 1. личен асистент;
 2. социален асистент;
 3. домашен помощник;
 4. домашен социален патронаж;
 5. дневен център;
 6. център за социална рехабилитация и интеграция;
 7. център за временно настаняване;
 8. приемна грижа;
 9. кризисен център;
 10. център за настаняване от семеен тип;
 11. защитени жилища;
 12. обществени трапезарии.
 13. клуб на пенсионера.

се допълва и след промяната следва да се чете:

Чл.9. Социалните услуги се предоставят в общността и в специализираните институции.

            /1/ Социални услуги, които се предоставят в общността са:

 1. личен асистент;
 2. социален асистент;
 3. домашен помощник;
 4. домашен социален патронаж;
 5. дневен център;
 6. център за социална рехабилитация и интеграция;
 7. център за временно настаняване;
 8. приемна грижа;
 9. кризисен център;
 10. център за настаняване от семеен тип;
 11. защитени жилища;
 12. обществени трапезарии.
 13. клуб на пенсионера.

 

             Очакваме Вашите мнения и предложения от 19.07.2021 г. до 19.08.2021 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

            Обществено обсъждане на измененията на посочените наредби ще се осъществи на     20.08.2021 г от 16,30 часа в стая 306 на Община Ивайловград.

 

            Настоящото изменение се налага във връзка с нормативно регулиране и материално обезпечаване на клуб на пенсионера и клуб на инвалида, създадени на територията на Община Ивайловград.