Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА

Н А Р Е Д Б А

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Чл. 23, ал. 1.  За ползване на детски ясли и детски градини, такса не се заплаща за деца:

  1. на родители, регистрирани в Дирекция за социално подпомагане:

да се промени на

  1. на родители, които получават помощи по реда на Правилника за социално подпомагане ( месечни, целеви и еднократни), по реда на Наредбата за целеви помощи за отопление и чрез Фонд „Социална закрила”.

 

             Очакваме Вашите мнения и предложения от 19.03.2020 до 21.04.2020 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

 

                Публичното обсъждане на предстоящите промени, ще се състои на 22.04.2020 г. от 14:00 часа в стая 308 на Община Ивайловград.