Съгласно чл. 26, ал.2, ал.3 и ал. 4  и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящия проект за изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се предоставя възможност на всички заинтересовани лица в 30 дневен срок считано от 27.06.2024 г. до 27.07.2024 г. за предложения и становища по предложения проект за изменение на наредбата.

Очакваме Вашите мнения и предложения от 27.06.2024 г. до 29.07.2024 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

Обществено обсъждане на предстоящите промени в Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  ще се състои на 30.07.2024 г. в стая 307 в сградата на Община Ивайловград от 14,00 часа. 

Mотиви към наредба ПУРОИ

Изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество