Община Ивайловград обявява обществено обсъждане относно промяна на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Съгласно чл. 26, ал.2, ал.3 и ал. 4  и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на  настоящия проект за изменение на „Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, се предоставя възможност на всички заинтересовани лица в 30 дневен срок считано от 28.07.2022 г. до 28.08.2022 г., да отправят своите предложения и становища по представения проект за изменение на наредбата.

Предложенията или становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на общински съвет Ивайловград на адрес: ул. „България” №49, стая 210 или на следния електронен адрес: obsivaylovgrad@abv.bg

Съгласно чл. 69, ал.1, т. 4 от Административно процесуалния кодекс, ще бъде проведено обществено обсъждане на 29.08.2022 г.(понеделник) от 14:30 часа, в стая №307 в сградата на общинска администрация Ивайловград, ул. „България” №49.

Очакваме Вашите мнения и предложения от 28.07.2022 г. до 28.08.2022 г. на адрес  oba_ ivaylovgrad@abv.bg или на място в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

Публичното обсъждане на проект на изменението на наредба ПУРОИ ще се състои на 29.08.2022г. от 14,30 часа в стая 307в сградата на общинска администрация гр. Ивайловград.

            Настоящото изменение се налага във връзка с:

  1. Въвеждане на изискване за участие в комисиите на кметове или кметски наместници при отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.
  2. Актуализиране на правилата за съобщаването и връчването на индивидуални административни актове съобразно изискванията на АПК.
  3. Въвеждане на депозит при подаване на заявление за закупуване на имот общинска собственост.

МОТИВИ

към проект за изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

/в съответствие чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове/

            Причини, които налагат приемането на предложения проект:

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. С нормативния акт се урежда реда и начина на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ивайловград, както и актуализирането, съгласно последните изменения на нормативни актове, имащи отношение, относно предоставянето и разпореждането с общинско имущество.

            Цели, които се поставят с предложения проект:

Измененията на Наредбата, са свързани с:

  • Въвеждане на изискване за задължително участие на кмет или кметски наместник, като член на комисия при отдаване на земи от общинския поземлен фонд при отделните землища на община Ивайловград.
  • Актуализиране на правилата за съобщаване и връчване на индивидуални административни актове, съобразно изискванията на АПК.
  • Въвеждане на депозит, при подаване на заявление за закупуване на имот общинска собственост.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения проект:

 

 За прилагане на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ежегодно се актуализира списъка с имоти и вещи общинско имущество и се планират приходите и разходите от управлението им.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

 

Настоящия проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документ подчертаващ необходимостта от отчитане на правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяване на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

Очакваните резултати:

С предлаганите промени се очаква по-добра оперативност, отчетност и оптимизация на работата на общинска администрация, при стопанисването и управлението на общинското имущество.

Вносител на проекта:

 

Светла Моллова

Заместник –кмет на община Ивайловград