На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 и чл. 10a, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 159/19.03.2020г. на Кмета на община Ивайловград

 О Б Я В Я В А

Конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „Проекти” в дирекция “ Устройство на територията, европроекти и строителство „.

 

Повече информация, можете да прочетете тук:

Обявление – Община Ивайловград обявява конкурс за заемане на длъжността Началник отдел „Проекти“ в дирекция „Устройство на територията, европроекти и строителство“