Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград”.

То ще се проведе  на 26 май 2021 г. (сряда) от 16:30 часа, в зала №306 намираща се на третия етаж в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

Целта на обсъждането е всички лица да получат актуална информация и да предоставят своите мнения, предложения или становище по предложената Наредба от Община Ивайловград, въз основа на коeто Общински съвет да вземе информирано решение.