Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за община Ивайловград, 2021 – 2028 г. (ПОУПВП).

 

Обсъждането ще се проведе  на 10 август 2021 г. (вторник) от 16:30 часа, в зала №306 намираща се на третия етаж в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

 Целта на обсъждането е всички лица да получат актуална информация и да предоставят своите мнения, предложения или становище по предложената Програма от Община Ивайловград, въз основа на коeто Общински съвет да вземе информирано решение.