Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД”

Обсъждането ще се проведе  на 09 август 2021 г. (понеделник) от 16:30 часа, в зала №306 намираща се на третия етаж в сградата на Oбщинска администрация – Ивайловград, ул. „България“ № 49.

Целта на обсъждането е всички лица да получат актуална информация и да предоставят своите мнения, предложения или становище по предложената Програма от Община Ивайловград, въз основа на коeто Общински съвет – Ивайловград да вземе информирано решение.