За първи път от поне 30 години ще бъде почистено коритото на река Арда при границата с Гърция, за да се осигури по-добра проводимост при идването на високи води.

Инициативата е част от пакет мерки за превенция, които община Ивайловград прилага с цел предотвратяване на кризисни и бедствени положения, заяви кметът Диана Овчарова. В края на юни със свое постановление правителството откликна на искането на община Ивайловград да ѝ бъдат отпуснати допълнителни средства от държавния бюджет в размер на 393 188 лв. Общата стойност на проекта възлиза на 1 056 955 лв., като осигуряването на останалата част от сумата ще става поетапно.

Заключението на експертите, извършили проучването на участъка, е, че има значителни ерозионни процеси по брега, които са създали подравяния по цялото протежение на оградата на площадката на помпената станция. Коритото на реката се нуждае от спешно почистване на растителността и укрепване на бреговете поради риск от компрометиране на съоръженията и заливане на помпената станция. Това на свой ред може да доведе до замърсяване на кладенците не само на селото, но и града, който се захранва от този кладенец и може да остане без питейна вода за дълъг период от време.

Община Ивайловград обяви обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи на р. Арда при границата с Република Гърция и укрепване на бреговете до помпена станция за питейни води в с. Славеево” , на 24.08.2018 г. Избраната фирма, която ще извърши процедурите по почистването на речното корито е ДЗЗД „ДИГА”.

В рамките на проекта, който общината подготви още през 2012г., ще бъдат укрепени и бреговете на реката до помпената станция за питейни води до село Славеево. Основните предвидени дейности включват изграждане, ремонт и възстановяване на съоръжения, част от инфраструктурата за защита на площадката на помпената станция и прилежащата инфраструктура, от наводнение – преоткосяване на бреговете и укрепване на петите на водните откоси. Ще бъде почистен близо цял километър от коритото на река Арда, което означава, че около 40 дка ще бъдат обработени и от тях ще бъде премахната храстова и дървесна растителност.

Укрепителните и предпазни съоръжения са основна част от инфраструктурата за защита на населените места от наводнения. Укрепването ще се осъществи чрез преоткосяване на бреговете с откоси, които на места достигат височина до 5,50 метра. Предвидени са и допълнителни укрепителни дейности, включващи изграждането на защитен пласт от каменен блокаж за предпазване на откоса от изравяния и размивания на материала. За да се предпази насипната призма, преди да започне полагането на скалния материал ще се положи геотекстил. По този начин ще се предотврати изнасянето на финия материал от насипа. В горната част геотекстилът ще се положи поне 1 метър под хумусния слой. Билата на откосите ще се затревят и зачимят.