През месец декември 2022 г., Община Ивайловград кандидатства и бе одобрена по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, схема „Младежка заетост”.

По проекта ще бъдат назначени 19 лица, младежи до 29 г. възраст на длъжност „общ работник“ за определен срок до 31.07.2023 г.

Изискванията към безработните младежи за включване в схема Младежка заетост” са:

 

  1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ);
  2. На възраст до 29 г. включително;

3.За финансиране по линия на Инициатива за младежка заетост (ИМЗ), да са с постоянен или настоящ адрес в населено място извън територията на област София-град;

  1. Да не участват в никаква форма на заетост, като например:

– да не работят по трудово/служебно правоотношение, независимо от вида му,

– да не осъществяват стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци,

– да не са тютюнопроизводители/земеделски производители,

– да нямат договори за управление и контрол на търговски дружества,

– да нямат доходи от упражняване на занаят или свободна професия,

– да нямат доходи от извънтрудови правоотношения,

– да не са изпълнители по договори за изработка/услуга и др., сключени по реда на ЗЗД;

  1. Да не участват в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

 

            Работодателят не може да наема на разкрито работно място безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 6 (шест) месеца от подаване на Заявлението на безработното лице.

 

За целта лицата, които желаят да бъдат включени в Проекта е необходимо да посетят филиала в Ивайловград на Дирекция „Бюро по труда” Свиленград.