Община Ивайловград кандидатства и бе одобрена по проект BG05M90PO01-1.010 “Обучения и заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
По програмата ще бъдат назначени 10 човека с трайни увреждания на възраст над 29 г. , които са с решение на ТЕЛК 50% и над 50% и са регистрирани в дирекция „Бюро по труда” – Ивайловград.
Същите ще работят на пълен работен ден на позиция „общ работник” за срок от 24 месеца.