Уважаеми съграждани,

с удоволствие Ви съобщаваме, че на 19.02.2020 година, Община Ивайловград съвместно с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура на директно предоставяне Развитие на туристически атракции по проект „Устойчиво развитие на археологически обект – антична вила Армира край Ивайловград“. Това е проектното предложение, с което Община Ивайловград кандидатства и бе одобрена за европейско финансиране по приоритетна ос 6 Регионален туризъм. Проектът е с най-голям приоритет за развитието на туризма и надгражда ефекта от проект № BG161PO001/3.1-03/2010/031 „Антична вила Армира“. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а стойността му е 7 048 455.00 лв.

 

Заложените дейности по проекта са следните:

Дейност 1. Извършване на консервационно-реставрационни работи и на строително-монтажни работи, социализация и експониране на паметникът на културата – антична вила Армира. Дейността включва изпълнение на КРР и СМР на следните подобекти:

 

  • Подобект 1 Вила Армира – жилище на собствениците на античното поземлено владение,
  • КРР на археологическите структури и СМР по защитната сграда (интериор и екстериор);
  • КРР и СМР по Подобект 2: Археологически комплекс западно от вилата;
  • СМР по Подобект 3: Посетителски център, включващ дигитална зала, приемна зала и магазин за сувенири, тоалетни, заведение за бързо хранене с необходимите обслужващи площи, покрита изложбена площ;
  • СМР по Подобект 4: Възстановка на работилници за антични занаяти, дейности по експониране и социализация и благоустрояване на околното пространство;
  • СМР по Подобект 5: Наблюдателна кула;
  • СМР по Подобект 6: Достъп до обекта;

 

Дейност 2. Оборудване и обзавеждане на посетителски център, работилници и склад. Изпълнението на дейността включва доставка на необходимото обзавеждане и оборудване за посетителски център, работилници и склад, в конкретика:

 

– обзавеждане тоалетни;

– санитарно битови помещения и помещения персонал;

– обзавеждане склад;

– обзавеждане дигитална зала;

– обзавеждане кухня, подготовки и складово помещение в посетителски център;

– обзавеждане заведение за обществено хранене;

– обзавеждане магазин;

– обзавеждане работилници;

– обзавеждане склад.

Оборудването на посетителския център ще включи софтуер и хардуер:

– Изграждане на локална мрежа между устройствата в инф. център + мрежови устройства;

– Таблети;

– Очила за виртуална реалност;

– Компютри за управление Raspberrypi 3* със периферия;

– Touchscreen екрани 55“;

– Централен сървър – 1 брой;

– Датчици за преминаване;

 

Като резултат от изпълнението на дейността, ще бъде закупено и доставено обзавеждане и оборудване за посетителски център, работилници и склад.

 

Дейност 3. Развитие и рeклама на туристическия продукт.

Дейността за развитие и реклама на туристическия продукт, предвижда изпълнение на мерки, свързани с разработване на подходящи материали, за интерпретиране на информацията за туристическия обект и повишаване привлекателността му за туристите.

Мерките ще включат:

– Осигуряване и систематизирана информация за археологическия обект и илюстративни материали за интерактивно приложение;

– Подготовка на текстова и илюстративна част за информационни табла;

– Направа на хипотетични 3D възстановки за западния археологически комплекс;

– Подготовка на текстова и илюстративна част (планове, скици, фотоси) за рекламни материали и отпечатване.

Като резултат от изпълнението на дейността се очаква да разполагаме с разработена систематизирана информация за археологическия обект и илюстративни материали за интерактивно приложение; подготвена текстова и илюстративна част за информационни табла; подготвени хипотетични 3D възстановки за западния археологически комплекс и подготвена текстова и илюстративна част (планове, скици, фотоси) за рекламни материали и отпечатване;

 

Дейност 4. Организация и управление на проекта.

За целите и нуждите по управлението на проекта е сформиран екип, от служители на Община Ивайловград, за управление на проекта (ЕУП), който се състои от Ръководител, Координатор и Счетоводител.

 

Дейност 5. Изпълнение на мерки за информация и публичност.

По време на изпълнение на дейностите по проекта са предвидени:

– изготвяне и поставяне на временен билборд с информация за проекта;

– организиране и провеждане на две официални церемонии – при „Първа копка” и при откриване на обекта;

– организиране на две публични събития (пресконференции) – при стартирането на проекта за представяне на неговите цели и очакваните резултати, и при приключването на проекта за представяне/отчитане на постигнатите резултати;

– изработване на плакат за визуализация на проекта по време на публични събития;

– публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Община Ивайловград;

– изготвяне и разпространение на дипляни с резултатите от изпълнението на проекта.

Не по-късно от 3 месеца след приключването на проекта ще бъде поставена и постоянна информационна табела.

 

Дейност 6. Извършване на одитни проверки.

Дейността предвижда осъществяване на финансов одит от регистриран експерт счетоводител или фирма за одит за удостоверяване и оценка на целесъобразността и ефективността на изразходваните финансови средства по проекта. Финансовият одит ще съпровожда всеки един етап от изпълнението на проекта. Екипът за управление на проекта ще извърши цялостното администриране и отчитане на проектните дейности, като подготви финалните технически и финансови отчети.

Проектът „Устойчиво развитие на археологически обект антична вила Армира край Ивайловград“ е в съответствие с хоризонталната политика за осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно положение. В заданието за изготвяне на технически инвестиционен проект бяха включени мерки, както за осигуряване на достъп до обектите от археологическия обект, така и изграждане специализирани места за отдих за хората със затруднена мобилност. С предприемането на тези мерки се цели да се повишат културните и образователни възможности на икономически неактивното население, както и заетостта на хората със затруднена мобилност, в съответствие с Дългосрочната национална стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. и с Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Всички дейности при подготовката и изпълнението на проекта се основават и на принципите на равните възможности, недискриминация и равенството на половете.

Освен това, изпълнението на проекта няма да окаже негативно въздействие върху околната среда. Строителните отпадъци, генерирани при реализирането на обекта, ще се депонират в Регионалния център за управление на отпадъци и няма да доведат до натрупване на замърсявания в околната среда. В строителния процес няма да се акумулират опасни отпадъци. Преди стартиране на строителния процес ще се извърши анализ на източниците на шум на строителната площадка и описание на мерките за ограничаване на шума по време на строителството. При проектирането и изпълнението на КРР и СМР по проекта, ще бъдат спазени задължителните изисквания, произтичащи от Становище на МОСВ по ЕО № 7-4/2013 за съгласуване на ОПРР 2014-2020, както и ефективно ще се изпълняват мерките и условията от издадените решения и/или становища по ОВОС и ОС за етапа на строителство.

Чрез реализирането на проект „Устойчиво развитие на археологически обект – антична вила Армира край Ивайловград“, ще се подобри достъпа до природни и исторически забележителности в района на град Ивайловград, като очакванията са да се доразвие туристическа дестинация „Армира“, чрез повишаване на функционалността и привлекателността на територията, както и утвърждаването на обекта като предпочитана туристическа атракция, подходяща за целогодишно посещаване, чрез изграждане на нови атракции и съоръжения за посетители.

Инвестицията в развитието на културното недвижимо наследство като туристическа дестинация ще ускори развитието на икономическия и социален потенциал на региона и би подпомогнало социалното включване на хората в неравностойно положение. Социалното включване и възможностите за постигането на икономическа стабилност са основни елементи от устойчивото развитие, както на община Ивайловград, така и на региона. Използването на енергоспестяващо осветление на паметника ще допринесе за изпълнението на политиката за опазване на околната среда и политиката по изменение на климата на ЕС, тъй като води до намаляването на използването на енергийни ресурси, а от там и до намаляване на отделянето на парникови газове.

Към момента Община Ивайловград, която е бенефициент по АДБФП с номер № BG16RFOP001-6.002-0006-C01 по проект „Устойчиво развитие на археологически обект – антична вила Армира край Ивайловград“, сключи договори с избраните изпълнители, след изиграни процедури по реда на ЗОП и предстои поетапно да стартират дейностите за цялостната реализация на проекта.