ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

По Проект „Социална услуга за качествен живот – фаза 2” в общини Ивайловград и Маджарово се предоставя социална услуга „Личен асистент”.

Социалната услуга “Личен асистент” е услуга за интеграция, която в максимална степен компенсира проблемите на хората с увреждания при общуването им със средата. Като алтернативна форма на социална закрила тя е и индикатор за промените в нагласата и разбирането на местната общност за полагането на грижи за своите съграждани в неравностойно социално положение, което осезаемо се наблюдаваше в двете общини по време на реализацията на Проекта.

Дейностите по настоящия Проект са от изключително важно значение за самотните възрастни хора, лицата и децата с увреждания, живеещи в малки общини, където липсват алтернативни социални услуги. Те доразвиват и усъвършенстват социалната услуга „Личен асистент” по НП „АХУ”, чрез прилагане на комплексен подход за качествена подкрепа на потребители, останали извън обхвата на тази и други програми за социални услуги, поради техните ограничителни критерии за достъп.

Осъществяването на Проект, като този, води до постепенно преодоляване на наложената от заболяването социална изолация на обгрижваните лица. Подобрява се бита и качеството им на живот. Разшириха се и възможностите им за социално приобщаване. Ограничени са рисковете, произтичащи от битови условия, достъпна среда, прием на медикаменти и др.

Цялостен анализ на услугата можете да изтеглите ТУК