На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България, Решение на ХLI Народно събрание за произвеждане на национален референдум, прието на 24 октомври 2012 г. и обнародвано в ДВ, бр. 83 от 30 октомври 2012 г., и чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление президентът Росен Плевнелиев определи 27 януари 2013 г.  за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос:

„Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?”.

Отговорните за провеждане на референдума институции са:

Кметовете на общини имат отношение към съставянето на избирателни списъци и назначаването на Секционните избирателни комисии(СИК).
Областните  управители трябва да проведат преговори за състава на Районните избирателни комисии (РИК).
Външно министерство отговаря за провеждане на избори в чужбина.
Министерски съвет (МС) изготвя информационен лист за референдума и осигурява организационно -техническата му подготовка.

Избирателните списъци
Списъците на избирателите, които могат да участват в референдума, се съставят по постоянен адрес към датата на насрочване на референдума. Изготвят се според данните на ГРАО.

За дата на насрочване на референдума се счита датата на обнародване на указа на президента в Държавен вестник.

Срокове
65 дни преди референдума областните управители предлагат на ЦИК съставите на РИК. Разпределението на квотите в РИК ще следва начина на представяне на партиите в НС и Европарламента, след изборите през 2009 г.

40 дни преди референдума МС трябва да издаде информационен лист, който съдържа въпроса, мотивите за референдума въз основа на предложението за неговото произвеждане и информация за време, място на референдума и реда за провеждането му.

Редът, по който ще се заявяват застъпниците за алтернативната теза, трябва да е обявен 60 дни преди датата за референдума. В заявлението си те трябва да изложат своята теза и да приложат 7 хиляди подписа.

Гласуването
В референдума ще се гласува с бяла бюлетина и плик. Срещу въпроса ще има две квадратчета с отговори „да“ и „не“.  Избирателят отбелязва една от двете възможности със знак „X“.

След приключване на изборите СИК обработват протоколите и ги предават в РИК, а те на ЦИК. До три дни след получаване на последния протокол ЦИК обявява резултатите. Те могат да се обжалват в 7 дневен пред ВАС.

Ще се гласува и в чужбина – в посолствата и консулските представителства.
70 дни преди референдума посланиците трябва да поискат разрешение от приемащата страна за провеждане на референдум.