Във връзка с приемане от Общински съвет Ивайловград на новите такси за отглеждането на настанените в центъра за временно настаняване на оставени без надзор селскостопански животни , които да бъдат включени в общинската „Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на територията на община Ивайловград”, общинска администрация организира Обществено обсъждане с всички заинтересовани лица.

То ще се проведе  на 18 февруари 2020 г. (вторник) от 16:30 часа, в зала №307 намираща се на третия етаж в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

Целта на обсъждането е всички лица да получат актуална информация и да предоставят своите мнения, предложения или становище по предложените от Община Ивайловград такси , въз основа на които Общински съвет да вземе информирано решение.

Мнения, становища и предложения могат да се подават до 17.00 часа на 17.02.2020 г. на електронна поща oba_ ivaylovgrad@abv.bg или лично, в деловодството на Община Ивайловград.