Днес, 19 октомври 2023 г., от 12:00 часа, в „Комплекс Луксор”, екипът на сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград” представи пред местната общност, за обществено обсъждане, проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027г., на сдружение „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”. Разработената стратегия е резултат от изпълнението на дейности по проект  „Подготвителни дейности за разработване на стратегия за ВОМР на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, за периода 2023-2027 г.”, по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съгласно Административен договор № РД 50-143/25.04.2023г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.