Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „Наредба за организацията и дейността на полската охрана на територията на община Ивайловград”, което ще се проведе  на 30 март 2020 г. (понеделник) от 16:30 часа, в зала №307 намираща се на третия етаж в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

Целта на обсъждането е всички лица да получат актуална информация и да предоставят своите мнения, предложения или становище по предложената Наредба от Община Ивайловград, въз основа на които Общински съвет да вземе информирано решение.

Мнения, становища и предложения могат да се подават до 17.00 часа на 28.03.2020 г. на електронна поща oba_ ivaylovgrad@abv.bg или лично, в деловодството на Община Ивайловград.

ПРОЕКТ