Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

 

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящият проект на Правилник за реда и начина на отпускане на еднократна финансова помощ, се предоставя на всички заинтересовани лица 30-дневен срок, считано от 11.06.2020 г., за предложения и становища по предложения проект. Предложенията или становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на общински съвет Ивайлвоград  на адрес: ул „.България” № 49, стая 210 или на следния електронен адрес: obsivaylovgrad@abv.bg

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 13.07.2020 г. от 16,00 часа в стая 306 на общинска администрация Ивайловград, ул. „България” 49, 3-ти етаж.

 

МОТИВИ

към проекта на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ.

/в съответствие с чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове/

            Причини, които налагат приемането на предложения проект:       

            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.. С  нормативният  акт  се урежда реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на  нуждаещите се  лица и семейства на територията на Община Ивайловград.

            Цели, които се поставят с предложения проект:

В резултат на приемане на проекта на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ ще се отпускат средства  на:

  1. Лица с влошено здравословно състояние – с  трайни  увреждания  или  доказана степен  на  инвалидност над 50%, онкологично болни, болни на хемодиализа.
  2. Социално слаби лица – деца и младежи в неравностойно положение, деца сираци до 18 годишна възраст, студенти редовно обучение, учащи се младежи от многодетни семейства, самотни възрастни.
  3. Лица и семейства, пострадали от бедствия, аварии,  пожари и други природни бедствия.
  4. При смърт на член от семейството за социално слаби лица или за починали български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведение за социални услуги, регистрирани в службите за социално слаби и покойници– за покриване на разходи по погребението.

 

 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения проект:           

  За прилагане на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ са необходими финансови средства, които Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета, определя общия размер на средствата за отпускане на еднократна помощ.

 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

Очаквани резултати: С настоящия правилник ще се определят правила за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ най-нуждаещите се хора, които ще получат помощ за задоволяване на спешни нужди.

 

 

Вносител на проекта :

Калин Митрев –  Председател на ОбС