Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящият проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Ивайловград, се предоставя на всички заинтересовани лица 30-дневен срок, считано от 09.03.2020 г., за предложения и становища по предложения проект. Предложенията или становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на общински съвет Ивайлвоград  на адрес: ул „.България” № 49,стая 210 или на следния електронен адрес:obsivaylovgrad@abv.bg

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 09.04.2020 г. от 16,00 часа в стая 307 на общинска администрация Ивайловград, ул. „България” 49, 3-ти етаж.

Наредба-за-отглеждане-на-селскостопански-животни-на-територията-на-Община-Ивайловград

Мотиви към проекта