На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, Община Ивайловград уведомява всички граждани и юридически лица, че на сайта на общината е публикуван проект на Наредбата за условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителни и масово разпространени отпадъци и потдържане на чистотата на територията на община Ивайловград”.

            Във връзка чл.26. ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 31.11.2018г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба.

             Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината oba_ ivaylovgrad@abv.bg  или лично в деловодството на Община Ивайловград на адрес гр. Ивайловград, ул. „България” № 49
Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове ще бъде направено обществено обсъждане на 03.12.201г. от 16.00 ч. в зала №307, намираща се на третия етаж в сградата на общинска администрация.

ПРОЕКТ! Н А Р Е Д Б А За условията и реда на дейностите по третиране на битови, строителните и масово разпостранените отпадъци и поддържане на чистотата на територията на община Ивайловград