Съгласно чл. 7а от Закона за нормативните актове (ЗНА), нормативен акт се издава и в случаите, когато трябва да се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз или на международни договори, сключени от Европейските общности. Съгласно чл.10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), кметът на Общината разработва и внася за приемане от Общинския съвет дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, в съответствие с Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/. В ЗНА е предвидена е процедура, която съставителят на акта трябва да проведе. Предлаганият проект на Краткосрочна програма е разработен с цел изпълнение на така цитираните законови изисквания.

Формата за участие от страна на заинтересованите лица и организации са писмени  предложения, становища и мнения, които могат да бъдат подадени в 30- дневен срок,  считано от 22.04.2024 г., в деловодството на Общинска администрация – гр. Ивайловград, ул.  „България“ №49 или на e-mail oba_ivaylobgrad@abv.bg

МОТИВИ

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА