О Б Щ И Н А  И В А Й Л О В Г Р А Д

На 07.07.2021 г. в стая №307 от 16:30 ч. в сградата на общинска администрация да се проведе обществено обсъждане на Приложение №4 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общ. Ивайловград

 

 

Формула за изчисляване на таксите при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд за неземеделски нужди, включително в случаите по чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи

МОТИВИ

 

С настоящата докладна записка се прави предложение за отмяна на Приложение №4 прието с Решение №93/07.08.2017 г. на Общински съвет-Ивайловград към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общ. Ивайловград и приемане на ново Приложение 4 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общ. Ивайловград

 

Причини, които налагат приемането на предложените промени:

Със Заповед №РД-02-14-2021/14.08.2021 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обнародвана в Държавен вестник бр. 66, неофициален раздел, е утвърдена категоризация на населените места в Република България по критериите определени с Решение №921/16.12.2011 г. на Министерски съвет.Видно от приложението към заповедта на територията на община Ивайловград съществува населено място от трета категория, а в Приложение №4 прието с Решение №93/07.08.2017 г. на Общински съвет-Ивайловград към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общ. Ивайловград в раздел „Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:“, поради непълнота в нормативната уредба няма определен коефициент за трета категория населено място по групи категория и вид на обекта.

Следва да се добави трета категория на населено място, като за целта се отмени на Приложение № 4 прието с Решение №93/07.08.2017 г. на Общински съвет-Ивайловград към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ивайловград и се приеме ново Приложение №4.

 

Очаквани резултати:

С приемане на изменение на Приложение №4 ще може да се определя такса за промяна на предназначението на земята в землища на населени места от първа, втора и трета категория на територията на общ. Ивайловград.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на промените в наредбата:

За прилагане на промените в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общ. Ивайловградняма да е необходимо използване на допълнителни финансови средства от бюджета на предприятието.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящето Приложение №4 къмНаредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общ. Ивайловграде в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Проектът на Приложение №4 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общ. Ивайловград с мотивите за неговото приемане са публикувани на страницата на Община Ивайловград на 21 май 2021г., на основание чл.26 от Закона за нормативните актове.

При спазване на едномесечния срок от датата на публикуването на 07.07.2021 г. се проведе обществено обсъждане на предвидената промяна. Присъстващите единодушно приеха, че така предложените промени са наложителни с цел промяната Приложение №4 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общ. Ивайловград.