Във връзка с приемане от Общински съвет Ивайловград на „Краткосрочна програма на Община Ивайловград за насърчаване използването на   енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019-2021 година”,  общинска администрация организира Обществено обсъждане с всички заинтересовани лица.

            То ще се проведе  на 15 май 2019 г. (сряда) от 16:30 часа, в зала №307 намираща се на третия етаж в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

            Целта на обсъждането е всички лица да получат актуална информация и да предоставят своите мнения, предложения или становище по предложената от Община Ивайловград проект на Програма , въз основа на които Общински съвет да вземе информирано решение.

            Мнения, становища и предложения могат да се подават до 17.00 часа на 14.05.2019 г. на електронна поща oba_ ivaylovgrad@abv.bg или лично, в деловодството на Община Ивайловград.