Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящият проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Ивайловград, се предоставя на всички заинтересовани лица 30-дневен срок, считано от 30.10.2020 г., за предложения и становища по предложения проект.

Предложенията или становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на общински съвет Ивайлвоград  на адрес: ул „.България” № 49, стая 210 или на следния електронен адрес: obsivaylovgrad@abv.bg

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 30.11.2020 г. от 16,00 часа в стая 306 на общинска администрация Ивайловград, ул. „България” 49, 3-ти етаж.

Изменение и допълване

Мотиви