Днес в малката зала на НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград се проведе среща по Проект „Образователна интеграция на ученици в община Ивайловград“.

Проектът „Образователна интеграция на ученици в община Ивайловград“ е насочен към създаване на интеграционен образователен механизъм в образователните институции, работещи с ученици, обучавани в мултикултурна среда. Проектът ще обхване 215  ученика от 4 училища в община Ивайловград. Заложените дейности в проекта са насочени изцяло към повишаване нивото на владеене на български език, въвеждане на интеактивни методи на обучение, подпомагане на ученици, застрашени от отпадане както и извънкласни дейности, посредством които да се предизвика интерес у децата за редовно посещаване на кръжоци и клубове. В проекта се залага и включване на родители в образователния процес.

Общата цел на проекта е да подпомогне учениците, произхождащи от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация, като се започне от интеграцията им в образователната система.

 

Партньори на проекта са:

Община Ивайловград

СУ „Христо Ботев“, гр. Ивайловград

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Белополци

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Железино

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Свирачи