Нова възможност за устойчива заетост на хората с увреждания.

От 15 август 2018 г. Агенцията по заетостта започва да набира заявки от работодатели за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания. Заявките ще се приемат по новия компонент II на проект „Обучения и заетост” – за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години. Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).

Целта на Компонент ІІ  по проект „Обучения и заетост“ е интегриране на  неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30 години), регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта.

Целевата група по Проекта са безработни лица, които отговарят на следните изисквания:

Неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30 г.), регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ)

Община Ивайловград ще кандидатства по проект „Обучения и заетост“. Лицата желаещи да кандидатстват по проекта, може да получат допълнителна информация на тел.: 03661/60-90 и 0885504010 или в стая 308 в сградата на Общинска администрация.

 [1] ЗНЗ, Допълнителни разпоредби, § 1. т.29. „Лице с трайно увреждане“ е лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психологично увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто.