Община Ивайловград вече пети поред месец успешно реализира дейности по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, във връзка с договор № BG05M9ОP001-2.002-0099-С001, проект „Социална подкрепа в домашна среда”, подписан на 09.12.2015 г.

В предвид на кратките срокове по реализиране на дейностите по Проекта, през месец декември бе сформиран екип от служители в Общинска администрация, пряко ангажирани с контрол, администриране на Проекта и подготовка и провеждане на обществени поръчки по реда на ЗОП. До момента, Община Ивайловград, няма забавяне в изпълнението на плана за дейности, който е предварително одобрен и съгласуван с Управляващия орган – Министерство на труда и социалната политика.

През месец февруари 2016 г. бе обявен прием на документи на кандидати за лични асистенти, домашни помощници, социални и здравни асистенти; документи на кандидат потребители на услугите по Проекта и документи за екипа на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”, включващ следните позиции – Управител, Психолог, Социален работник, Лекар/фелдшер, Рехабилитатор, Медиатор, Счетоводител, Технически сътрудник и Шофьор. На 25.02.2016 г. – след извършен подбор и проведено интервю с кандидатите на екипа на ЦППУСВОДС, бяха назначени 9 души по Проекта.

Съгласно Насоките за кандидатктване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, в обявения втори прием (07.03.2016 г. – 18.03.2016 г.) за подаване на заявления за ползване на предоставяните услуги по проект „Социална подкрепа в домашна среда”, право на кандидатстване имаха само лицата от целевите групи, които ползваха услуги по процедура „Нови алтернативи” до 29.02.2016 г.

На 21 и 22 март 2016 г., бе проведено интервю с всички кандидати за лични асистенти, домашни помощници, социални и здравни асистенти, след което на видно място на информационното табло на Община Ивайловград бе изнесен списък с всички одобрени кандидати за лични асистенти.

Дейността на Центъра стартира с подготовка и предоставяне на информация за предвидените услуги и информация за Центъра; информация за процеса на предоставяне на услугата (оценка на потребностите от социални услуги, оценка на риска, планиране на услугата, периодична преоценка на потребностите); описание на правата и задълженията на предоставящите услуги лица и на потребителя, описание на процедурите за подаване на жалби и обратна връзка. Оценката на потребностите на кандидат потребителите се извърши от персонала на Центъра с участието на потенциалния потребител или на негов законен представител (общо от двата приема 208 лица).

Въз основа на направената оценка ще се изготви конкретен план за предоставяне на услугата и ще се разпишат конкретни дейности, които са насочени към постигане на най – пълно задоволяване на индивидуалните потребности на потребителите. Чрез Индивидуалния план за предоставяне на предвидените социални услуги ще се описват дейностите, които доставчикът /личен асистент, домашен помощник, социален и здравен асистент/ се ангажира да извършва за удовлетворение на индивидулните потребности на потребителя.

През месец март 2016 г. Община Иваловград подписа договор с Изпълнител по дейност 2 от Проекта: „Подготовка и организиране на обучение на персонала за предоставяне на услугите”. Преди сключване на договорите с избраните асистенти и преди да започнат работа в дома на потребителите бе проведено въвеждащо обучение, включващо: курс за професионално обучение; индивидуални занимания с подходящи наръчници и помагала, консултации с обучител; казуистично решаванее на проблеми; общи дискусии. Допълнително ще се проведе поддържащо (надграждащо) обучение, включващо решаване на конкретни казуси, индивидуални консултации, споделяне на добри практики. Темите на поддържащото (надграждащо) обучение ще се определят в процеса на реалното предоставяне на услугите, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите и на персонала за предоставяне на тези услуги – личен асистент, домашен помощник, здравен и социален асистент.

На 04.04.2016 г., бяха назначени 80 лица – 60 лични асистенти, 14 домашни помощници, 4 социални асистента и 2 здравни асистента, които ще обгрижват и ще удовлетворяват индивидуалните потребности на потребителите на услугата. Назначаването на всеки един асистент и домашен помощник е съобразено с предоставянето на интегриран пакет от социални услуги на хора с увреждания и лица над 65 – годишна възраст. На всеки един потребител, на който в момента не е назначен личен асисстент или домашен помощник, е изпратено писмо с разяснение по какъв начин може да ползва услугите на ЦППУСВОДС и при заявено желание за това, лицата ще бъдат посетени от служител на Центъра за изготвяне на Индивидуален план за ползване на услугите, а именно:

             Медицински услуги, като измерване на кръвно налягане, поставяне на системи, консултация при прием на лекарства, придружаване до личен лекар, поставяне на инжекции и др.

             Рехабилитация;

             Административни услуги – съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства и др.

             Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, занимания в центъра, организиране на срещи и др.

             Оказване на психологична подкрепа;

Потребителите, на които вече е назначен личен асистент или домашен помощник, освен определените часове за обгрижване, ще им бъде предоставяна допълнително и мотивационна, психологическа, медицинска и друг вид подкрепа от  служителите на ЦППУСВОДС.

На този етап от изпълнението на Проекта, Община Ивайловград е създала Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, към които са назначени 80 лица – 60 лични асистенти, 14 домашни помощници, 4 социални асистента и 2 здравни асистента, и са обхванати 208 души от целевите групи по Програмата.