Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2020/2021 г.

На основание чл. 37, ал. 5 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 99, ал.  1 от ППЗСПЗ, лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите, до Кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект, в срок до 10 март.

Приложение 1 – Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект

Приложение 2 – Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади

ЗАЯВЛЕНИЕ по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ