На вниманието на всички собственици, притежаващи неидентифицирани еднокопитни животни и регистрация на животновъдни обекти „лично стопанство“

Във връзка с влязъл в сила Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/963 на Комисията от 10 юни 2021 година за осигуряване идентификация на еднокопитните животни и регистрацията на животновъдните обекти, където е приложимо особено в обекти попадащи в обхвата на категория „Лично стопанство“, Ви уведомяваме, че собствениците на животновъдни обекти са длъжни да идентифицират своите животни. Идентификацията се състои в издаване на паспорт след инжектиране на индивидуален микрочип на всяко животно. Идентификацията следва да се направи не по-късно от 12 месеца след датата на раждане и при всички случаи, преди животното да напусне обекта. Тя се извършва от регистриран ветеринарен лекар обслужващ животновъдният обект, в който животното е родено. Поставянето на микрочипа се извършва след подаване на писмено заявление от собственика на животновъдния обект до регистрираният ветеринарен лекар. Преди поставянето на микрочипа, регистрираният ветеринарен лекар, проверява за евентуална предишна идентификация. Кодът на микрочипът се вписва или стикерът се залепва в определена графа в заявлението за издаване на нов паспорт. Стопанина подава заявление по образец до директора на ОДБХ Хасково област за издаване на паспорт на еднокопитно животно, като регистрираният ветеринарен лекар участва в подготвянето на документите за издаване на паспорта. След издаване на паспорта от страна на ОДБХ Хасково област същия се предоставя на официален ветеринарен лекар, който да извърши проверка за съответствие и да завери на първа страница на паспорта и да го предаде на стопанина на еднокопитното животно. При просрочване на срока на идентифициране, поставяне на микрочип и издаване на паспорт, не се издава оригинал на паспорт, а идентификационен документ заместващ оригинала (ИДЗО). При издаване на ИДЗО животните се класифицират в паспорта като непредзначени за клане и консумация от човек. В останалите случаи, еднокопитните са разрешени за клане и консумация от човека. Стопаните следва да гарантират, че следните данни в паспорта, непрекъснато се коригират и актуализират: статут на животното по отношение предназначението му за човешка консумация, като регистрирано за разплод и доотглеждане, статут по отношение на отглеждането му (репродукция, спорт, работа, месо), информация относно собствеността на животното, четимостта на поставеният микрочип. При необходимост от актуализиране на идентификационни данни в раздел от I – III от паспорта, стопанина следва да предаде паспорта на органа издател: незабавно след промяна статуса на животното, относно клане за човешка консумация (при лечение съгласно регламента и след вписване на данни в паспорта), в седем дневен срок при установяване на нечетим код на микрочипа и при промяна на данни за собственост. При смърт или загуба (кражба) еднокопитното животно, различно от клане или умъртвяване под отговорността на ОДБХ, стопанина следва да върне паспорта и вписване на данните в информационната система на БАБХ.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ