Уважаеми граждани,

 

Изработен е проект на „НАРЕДБА за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград”.

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4, от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, Община Ивайловград обявява обществено обсъждане на проект на „НАРЕДБА за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград”, която е публикувана на официалната страница на Община Ивайловград, секция „Съобщения“

Можете в срок от 23.04.2021 г. до 23.05.2021г. включително, да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по представения проект на Наредбата  на електронна поща oba_ ivaylovgrad@abv.bg или лично, в деловодството на Община Ивайловград.

 

МОТИВИ

 

към проект  на  „НАРЕДБА за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград” в съответствие чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове/

 

  1. Причини, които налагат приемането на Наредбата:

Подобряването на безопасността на движението по пътищата и поетапната актуализация на схемите за организация на движението на превозните средства на територията на Община Ивайловград. В повечето случаи с въпросните превозни средства се осъществяват административни нарушения свързани с опазване на околната среда в Община Ивайловград.

  1. Цели, които се поставят:

Наложеното ограничение на територията на град Ивайловград, ще бъде валидно за участък от ул. „България” , поради което не може да се счете, че това ограничение води до влошаване условията на придвижване. Въведената забрана ще бъде в изпълнение на легитимна цел /Законово регламентирана в чл.2 от Закона за движение по пътищата/, а именно да се опазят живота и здравето на участниците в движението по пътищата, да се улесни тяхното предвижване, да се опази и муществото на юридическите и физическите лица.

  1. Очаквани резултати:

Осигуряване на безопасност и ефективност на движението за всички водачи, пътници и пешеходци.

  1. Финансови и други средства необходими за промяната на Наредбата:

За прилагането на новата Наредба финансови средства НЕ СА необходими. Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от Кмета на Общината и съответната Общинска администрация.

  1. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

Настоящата Наредба е в съответствие с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /Закон за движение по пътищата/.

 

Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Ивайловград