НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО – 2021 г.

 

 

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

Приета с Решение №133 от 21.10.2013 г.

Изменена с Решение №149 от 20.12.2017 г.

Изменена с Решение №79 от 02.09.2020 г.

Изменена с Решение №21 от 02.03.2021 г.

Изменена с Решение №143 от 18.11.2021 г.

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Тази наредба има за цел, в съответствие със Закона за общинската собственост (ЗОС)и другите действащи нормативни актове, да уреди условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, конкретните правомощия на Общинския съвет, кмета на общината и кметовете на кметства.

(2) Наредбата не се прилага за:

 1. разпореждане с общински имоти, извършвано по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
 2. упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие и върху капитала на едноличните търговски дружества;

(3) С отделни наредби на Общинския съвет се уреждат условията и реда за:

 1. поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия върху свободни площи, общинска собственост;
 2. управление на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие;
 3. установяване на жилищни нужди за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им;
 4. рекламната дейност на Община Ивайловград;
 5. гробищни паркове;

Чл. 2. (1) Управлението на имотите и вещите – общинска собственост, както и придобиването, ползването и разпореждането с тях, се извършва под общото ръководство и контрол на Общинския съвет.

(2) Общински съвет определя с решение, имотите на територията на общината, извън имотите по чл. 3 ал. 2, т. 2 от ЗОС, които се предоставят за управление на съответните кметове на кметствa.

(3) Имотите по ал.2, които са предоставени за управление на кметовете на кметства, се отдават под наем чрез публичен търг или публично оповестен конкурс при задължителното участие в комисията на кмета на кметството или на оправомощено от него лице.

Чл. 3. Тази наредба определят редът и условията за:

 1. Управление на имоти и вещи – общинска собственост.
 2. Отдаване под наем на имоти, части от тях и вещи – общинска собственост.
 3. Разпореждане с имоти – частна общинска собственост и учредяване на ограничени вещни права върху тях, както и разпореждане със земеделски земи – общинска собственост.
 4. Разпореждане с вещи – частна общинска собственост.
 5. Провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси.
 6. Водене на регистри за общинска собственост.
 7. Реда за предоставяне под наем на имоти или части от тях общинска собственост – предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена.

Чл. 4. (1) Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа:

 1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;
 2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
 3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;

(2) В изпълнение на стратегията по ал. 1 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:

 1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
 2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
 3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;
 4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;
 5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
 6. обектите по т.5 от първостепенно значение;
 7. други данни, определени от общинския съвет.

(3) Стратегията по ал. 1 и програмата по ал. 2, както и промените в тях се обявяват на населението чрез публикуване на интернет страницата на общината.

Чл. 5. (1) Общинската собственост е публична и частна, съгласно определението по чл. 3, визирано в ЗОС. Определянето или промяната на предназначението на обектите на общинската собственост става с решение на Общинския съвет, съгласно изискванията на чл. 6 от ЗОС.

(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от 2/3 от общия брой на съветниците – при обявяване на имот – публична общинска собственост в частна общинска собственост, а при обявяване на имот – частна общинска собственост, в публична общинска собственост, с мнозинство – повече от половината от общия им брой.

Чл. 6. (1) Застроените имоти, публична общинска собственост, задължително се застраховат.

(2) Кметът на общината внася за одобрение в Общински съвет предложение със списък на недвижимите имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. На задължително застраховане подлежат имотите – частна общинска собственост, предназначени за осъществяване на здравна, културна, образователна и социална дейност, както и имотите, предназначени за други дейности за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, които не са обявени от Общинския съвет за публична общинска собственост.

(3) Кметът на общината със заповед определя вещите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

(4) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите са предоставени за управление. Застрахователните вноски за имотите, предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на наемателите, ползвателите и концесионерите.

Чл. 7. (1) Имоти – публична общинска собственост по чл.3, ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост, находящи се в град Ивайловград, се управляват пряко от кмета на общината.

(2) Имоти – публична общинска собственост по чл.3, ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост, находящи се в кметствата, се управляват от кметовете на кметствата.

(3) Имотите и вещите – публична общинска собственост, които не са предоставени за управление на други лица се управляват от Кмета на общината.

Чл. 8. (1) Свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда на тази наредба, за срок до 10 години, след решение на Общински съвет, при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.

(2) Началният размер на наема по ал. 1 не може да бъде по-нисък от определения в Решение за определяне годишните наемни цени за декар земеделска земя от Общински поземлен фонд по категории и културен вид на Общински съвет и Методика за определяне на начални базисни наемни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти по реда на чл.14 от ЗОС и на общински жилища.

(3) Договорът за наем с определения наемател се сключва от кмета на общината.

Чл. 9. (1) Поддържането и ремонтите на имотите и вещите – публична общинска собственост, се извършват от лицата, на които са предоставени за управление, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по бюджетите им.

(2) Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите – публична общинска собственост, отдадени под наем или предоставени за ползване, се извършват от наемателите или ползвателите им в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

(3) С договор може да се уговори основните ремонти да се извършват за сметка на наемателите и ползвателите.

 

ГЛАВА ВТОРА

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

РАЗДЕЛ І

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.11. Управление на имоти – общинска собственост се осъществява от лицата, на които са предоставени за ползване.

Чл.12. (1) Управлението на имоти –общинска собственост, които не са предоставени за управление на други лица, се осъществява пряко от кмета на общината.

(2) Общината владее и управлява безстопанствените имоти на своята територия.

Чл.13. (1) Имоти – общинска собственост се предоставят за безвъзмездно ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, със заповед на кмета на общината.

(2) Имоти – общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, със заповед на кметът на общината. Кметът на общината сключва договор, който урежда правата и задълженията на двете страни.

(3) Производството по реда на ал. 2 започва по искане на заинтересованите лица, към което се прилагат документи установяващи обстоятелството, че юридическото лице е на бюджетна издръжка, обстоятелствата, обосноваващи искането за предоставяне.

(4) Кметът може да откаже да даде съгласие за предоставяне на имоти по ал. 2, когато на територията на общината има държавни имоти, които да задоволят потребностите на държавните органи или на техните териториални звена.

(5) Ползването на безвъзмездно предоставения за управление имот по ал. 2 може да бъде прекратено със заповед на кмета на общината, при възникване на необходимост същият имот да бъде предоставен за ползване за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, без задължение от страна на община Ивайловград за предоставяне на друг общински имот.

(6) Когато нуждата от предоставения имот отпадне или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл.11 от ЗОС, имота се отнема със заповед на кмета на общината.

Чл. 14. /Изм. с Реш №79/02.09.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./ Поддържането и ремонтите на имотите и вещите – общинска собственост, както и заплащането на консумативни разходи, данъци, такси и застрахователни вноски, се извършват от лицата, на които са предоставени за управление, като необходимите средства се предвиждат ежегодно по бюджетите им,освен ако не е предвидено друго в специален закон или друг нормативен акт от по-висока степен.

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.15. (1) Имоти – общинска собственост по този раздел се предоставят на местни физически и юридически лица и чуждестранни юридически лица, осъществяващи производствена, стопанска или търговска дейност в страната, въз основа на вписването им като търговци в съответните регистри.

(2) Имоти – общинска собственост – земеделски земи по този раздел се предоставят на местни физически и юридически лица и чуждестранни юридически лица, осъществяващи производствена, стопанска или търговска дейност в страната въз основа на вписването им като търговци в съответните регистри, както и на земеделски производители, регистрирани по съответния ред в Областна дирекция “Земеделие”.

(3) Свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда  на тази наредба, за срок до 10 години, след решение  на Общински съвет, при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.

(4) Свободни имоти – частна общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда на тази наредба за срок до 10 години след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на тази наредба. Процедурата по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се открива със заповед на кмета.

(5) Отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на училища, детски градини, центрове за личностно развитие и специализирани обслужващи звена, се извършва от директорите на съответните заведения, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на тази наредба за срок до 10 години. Процедурата по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се открива с решение на Общински съвет. В комисията по провеждането на търга участва задължително представител от общинска администрация.

(6) Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, от кмета на общината след решение на общинския съвет.

(7) По реда и при условията на ал.6 могат да се отдават под наем на търговски дружества поземлени имоти, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти от техническата инфраструктура, за срока на строително-ремонтните дейности.

(8) /Доб. с Реш №143/18.11.2021 г. на Общински съвет Ивайловград./ Язовирите и микроязовирите – публична общинска собственост, които са на територията на общината и по отношение на които няма сключени договори за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията, могат да се отдават под наем за срок до 10 години след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда на глава V от тази наредба за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на съответните водни обекти след решение на Общинския съвет и при наличие на предварително положително становище на надзорния орган по Закона за сдруженията за напояване.

Чл. 16. (1) Имоти или части от тях по този раздел се предоставят под наем от кмета на общината, след решение на общинския съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс за определяне на наемателя и пазарната наемна цена. Началните тръжни или конкурсни наемни цени се определят съгласно Решение за определяне годишните наемни цени за декар земеделска земя от Общински поземлен фонд по категории и културен вид и Методика за определяне на начални базисни наемни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти по реда на чл.14 от ЗОС и на общински жилища.

(2) Публичният търг или публично оповестеният конкурс се провежда по реда на глава пета от тази наредба.

Чл. 17. (1) Въз основа на влязлата в сила заповед по чл. 96, ал.1 или чл. 105, ал. 2, се сключва договор за наем с кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

(2) /Изм. с Реш №79/02.09.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./ Бъдещият наемател е длъжен да внесе авансова вноска в двоен размер на определената годишна наемна цена преди сключване на договора за наем. От внесената авансова вноска се прихваща наемната цена за първата и последната година от договора за наем. В случай, че договорът за наем бъде прекратен по искане на наемателя или поради неизпълнение на негово договорно задължение, наемателят губи правото на приспадане на внесената авансова вноска, като последната остава в полза на Общината.

(3)  Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(4) Поддържането и ремонтите /текущи и основни/ на имотите – общинска собственост, отдадени под наем или предоставени за ползване, както и заплащането на консумативни разходи, данъци се извършва от наемателите им в съответствие с разпоредбите на ЗЗД.

(5) С решение на Общински съвет, когато това е необходимо за привеждане на обекта във вид, позволяващ неговата експлоатация съгласно предназначението му, необходимият ремонт може да се извърши срещу дължимия наем;

 

РАЗДЕЛ ІІІ

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ПОМЕЩЕНИЯ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Чл. 18. (1) С решение на Общински съвет свободните нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет могат да се отдават под наем без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел осъществяващи дейност в обществена полза с обществена насоченост на територията на общината. Въз основа на решението на Общински съвет се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.

(2) По реда на ал.1 на търговски дружества могат да се отдават под наем поземлени имоти необходими като терени за временно използване за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура за срока на ремонтно – строителните дейности.

Чл. 19. (1) Исканията по предходния член се отправят с писмена молба до кмета на общината.

(2) Към молбата задължително се представя документ, удостоверяващ извършването на дейностите по чл. 18.

(3) Кметът на общината разглежда исканията и при наличието на подходящи имоти внася в Общинския съвет проект за решение. Проектът за решение съдържа: информация за молителите, мотиви, наемна цена съгласно Методика за определяне на начални базисни наемни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти по реда на чл.14 от ЗОС и на общински жилища, срок и други специфични условия.

Чл. 20. (1) Въз основа на влязлото в сила решение на Общински съвет в 14- дневен срок от връчването му, се сключва договор за наем с кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 5 години.

(3) Неявяването на наемателя без уважителни причини в срока по ал.1 се счита за мълчалив отказ от сключване на договор за наем, а имота за свободен.

(4) При наличието на уважителни причини, кметът следва да бъде уведомен, преди изтичането на срока.

 

РАЗДЕЛ ІV

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И

СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 21. /Изм. с Реш №21/02.03.2021 г. на Общински съвет Ивайловград/  По този раздел се предоставят безвъзмездно, без търг или конкурс, свободни нежилищни имоти– частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет на общинските ръководства на политически партии, отговарящи на условията предвидени в Закона за политическите партии.

Чл. 22. По същия ред се предоставят за ползване под наем помещения – частна общинска собственост, на общинските ръководства на синдикалните организации. Размерът на наема се определя съгласно Методика за определяне на начални базисни наемни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти по реда на чл.14 от ЗОС и на общински жилища

Чл.23. (1) Исканията за предоставяне на помещения по чл. 21 и чл. 22 се отправят до кмета на общината с писмена молба.

(2) Към молбата задължително се представят копие от решението за съдебна регистрация напартията, както и документи, удостоверяващи, че същата отговаря на условията, предвидени в Закона за политическите партии, и документ доказващ правата на лицето, представляващо общинското ръководство.

(3) Кметът на общината разглежда исканията и при наличието на подходящи свободни помещения, извършва настаняването със заповед, която се връчва на заинтересованото лице.

Чл. 24. (1) Въз основа на заповедта в 14-дневен срок от връчването й се сключва договор за наем с кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Предоставените помещения на политически партии и синдикални организации не могат да се преотдават под наем, да се преотстъпват за ползване, както и да се ползват съвместно по договор с трети лица.

(3) Срокът по този договор не може да бъде по-дълъг от мандата.

(4) При неявяване на заинтересованото лице, в срока по ал.1 се прилагат чл.20, ал.3 и 4.

 

РАЗДЕЛ V

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 25. (1) Вещи – общинска собственост се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка и кметове на кметства.

(2) Новопридобитите вещи – общинска собственост от юридически лица и звена на  общинска бюджетна издръжка и кметства, се управляват от тях.

(3) Вещи, които не са предоставени за управление или за ползване, се управляват пряко от кмета на общината.

Чл. 26. (1) Исканията за предоставяне на вещи по чл. 25, ал.1 се отправят с писмена молба до кмета на общината от ръководителите на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка и кметове на кметства.

(2) Молбата по предходната алинея следва да съдържа мотиви за необходимостта от исканите вещи.

(3) Кметът на общината разглежда исканията и при наличието на подходящи свободни вещи, ги предоставя за управление със заповед.

(4) Въз основа на заповедта, се извършва предаването и приемането на вещите с акт за приемане и предаване.

Чл. 27. (1) Свободните вещи – частна общинска собственост по чл. 25 с производствено, търговско или стопанско предназначение, се предоставят под наем от кмета на общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс за определяне на наемателя и пазарната наемна цена. Процедурата по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се открива със заповед на кмета.

(2) Вещите по предходната алинея, се предоставят на местни физически и юридически лица, осъществяващи производствена, търговска или стопанска дейност въз основа на вписването им като търговци.

(3) Публичният търг или публично оповестеният конкурс се провежда по реда на глава пета от тази наредба. Началната тръжна или конкурсна цена се определя от независим лицензиран оценител.

(4) Въз основа на влязла в сила заповед по чл. 96, ал.1 и чл. 105, ал. 2 се сключва договор за наем с кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 28. Вещи по чл. 27, ал. 1, прикрепени към имот – общинска собственост или тясно свързани с ползването му се предоставят под наем на наемателя на този имот, определен по реда на раздел втори от тази глава.

Чл. 29. Свободните вещи по чл. 25, ал. 1 и 2, които не са с производствено, търговско или стопанско предназначение се предоставят под наем без търг от кмета на общината на други юридически лица на бюджетна издръжка.

Чл. 30. (1) Свободните вещи по чл. 25, ал. 3, които не са производствено, търговско или стопанско предназначение се предоставят под наем без търг от кмета на общината на други юридически лица на бюджетна издръжка.

(2) Исканията по предходната алинея се отправят с писмена молба до кмета на общината, който със заповед предоставя вещите под наем.

(3) Заповедта се връчва на заинтересованото лице, след което в 14-дневен срок се подписва договор за наем с кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

(4) При неявяване на заинтересованото лице в срока по предходната алинея, се прилагат чл.20, ал.3 и 4.

Чл. 31. Бракуването на вещи се извършва със заповед на кмета на общината по предложение на комисия, назначена от кмета.

(1) /Доб. с Реш №143/18.11.2021 г. на Общински съвет Ивайловград./ Комисията изготвя мотивирано становище за необходимостта от бракуване или оценка за годност на вещите.

(2) /Доб. с Реш №143/18.11.2021 г. на Общински съвет Ивайловград./ Решението за бракуване на движими вещи – частна общинска собственост се взема от Общинския съвет по предложение на комисията по ал.1.

(3) /Доб. с Реш №143/18.11.2021 г. на Общински съвет Ивайловград./ След взето решение по ал.2, Кметът издава заповед за бракуване и се извършва отписване на вещите по реда на Закона за счетоводството.

(4) /Доб. с Реш №143/18.11.2021 г. на Общински съвет Ивайловград./ Бракуваните движими вещи се предлагат за продажба чрез публичен търг или конкурс по реда на глава V от настоящата наредба, а бракуваните моторни превозни средства се предлагат за продажба по същия ред на специализирани фирми, изкупуващи вторични суровини, притежаващи разрешение за извършване на дейности по третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали .”

 

РАЗДЕЛ VІ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл. 32. (1) Наемните правоотношения се прекратяват на следните основания:

 1. поради неплащане на наемната цена за повече от 1 месец или поради системното й неплащане в срок;
 2. поради извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, разрешени по установения ред, когато се засягат ползваните помещения;
 3. поради лошо управление;
 4. с изтичане срока за настаняване;
 5. когато наемател по чл. 18, ал. 1 придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване.
 6. когато наемател по чл. 21 и чл. 22 придобие в собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, които са достатъчни за задоволяване на нуждите му;
 7. когато наемателят престане да отговаря на условията, установени с настоящата наредба;
 8. когато помещенията се ползват в нарушение на забраните по чл.11 от ЗОС;
 9. поради неплащане на консумативните разноски за повече от един месец;
 10. поради възникване на належаща общинска нужда, както и при възникване на необходимост същият имот да бъде предоставен за ползване за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка;
 11. при отказ от страна на наемателя да подпише анекс (допълнително споразумение) за коригиране на наемната цена към договора за наем в случаите, посочени в Методика за определяне на начални базисни наемни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти по реда на чл.14 от ЗОС и на общински жилища;
 12. други основания, определени в договора за наем.

(2) При прекратяване на наемните правоотношения на основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от настоящата наредба на наемателя се предоставя друго помещение от същия вид, за остатъка от срока на прекратения договор.

(3) Наемните правоотношения с политическите партии и синдикалните организации се прекратяват поради:

 1. неплащане на наемната цена за повече от три месеца или поради системното й неплащане в срок;
 2. при нарушение на чл. 24, ал.2 от настоящата наредба;
 3. при придобиване в собственост на помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, които са достатъчни за задоволяване на нуждите;
 4. когато политическата партия престане да отговаря на условията, предвидени в закона за политическите партии;
 5. с изтичане на срока за настаняване;
 6. други основания, определени в договора за наем.

Чл. 33. (1) Наемните правоотношения по чл. 15 от настоящата наредба, се прекратяват с предизвестие по реда на Закона за задълженията и договорите.

(2) Наемните правоотношения по чл. 18, ал. 1 и 2, чл. 21 и чл. 22 се прекратяват със заповед на кмета, в която се посочва основанието за прекратяване на наемното правоотношение, събраните доказателства и срокът на опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) Заповедта по предходната алинея може да се обжалва пред административния съд по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

Чл. 34. (1) При възникване на належаща общинска нужда наемателите на помещения по 18, ал. 1 и 2, чл. 21 и чл. 22 са длъжни да ги освободят в срок от 3 месеца от връчване на съобщението за освобождаване.

(2)Ако имотът по ал. 1 не бъде освободен доброволно, той се освобождава по административен ред въз основа на заповед на кмета на общината, която се привежда в изпълнение със съдействието на органите на полицията.

(3)Заповедта по предходната алинея може да се обжалва пред административния съд по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ

 

РАЗДЕЛ І

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.35 (1) Общината придобива право на собственост и ограничени вещни права чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон.

(2)Възмездно придобиване на право на собственост или на ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на Общинския съвет, по предложение на кмета на общината.

(3)Въз основа на решението на Общинския съвет се сключва договор от кмета на общината.

(4)Завещанията се приемат от кмета на общината при условията на чл.61, ал.2 от Закона за наследството.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ДАРЕНИЯ

Чл. 36. Дарители на община Ивайловград могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 37. (1) На Община Ивайловград могат да бъдат дарявани, съответно тя може да приема дарения под формата на:

 1. труд и услуги;
 2. вещи;
 3. пари;
 4. недвижими имоти

(2) Получатели на даренията (дарени) могат да бъдат:

 1. община Ивайловград;
 2. кметства;
 3. общинските предприятия;
 4. общинските образователни, културни и социални учреждения.

Чл. 38. (1) Съобразно вида и стойността на даренията, същите се приемат, както следва:

 1. дарения на имоти – със заповед от кмета на общината, а даренията на имоти с условия или тежести – от общински съвет;
 2. дарения на пари, вещи и труд/услуги:

а. до 100 000 лв. – от кмета на община Ивайловград, съгласно волята на дарителя;

б. над 100 000 лв. – от общински съвет;

(2)Оценката на стойността на даренията по т. 2 на предходната алинея се прави от независим лицензиран оценител, на базата напазарни цени на съответните вещи или дейности.

Чл. 39. Дарения в полза на образователни или културни учреждения се приемат от техните директори, само ако чрез даренията не се оказва пряко или косвено въздействие върху учебната програма и съдържанието на обучението или на културната и репертоарна програма на съответното учреждение.

Чл. 40. Дарения в полза на общински предприятия се приемат от директорите им, ако не се оказва пряко или косвено въздействие върху тяхното управление и изпълнението на поставените им задачи.

Чл. 41. (1) Даренията на имоти в полза на община Ивайловград се приемат със заповед на кмета на общината, а даренията с условия или тежести – с решение на Общински съвет.

(2)Отказват се дарения на недвижими имоти с условия, които не могат да бъдат изпълнени.

(3) Договорите за дарение на имот в полза на общината се сключват в писмена форма от кмета на общината, на основание негова заповед, респ. решение на Общински съвет за приемане на дарението. Договорите подлежат на впиване в Службата по вписвания по местонахождението на имота.

Чл. 42. (1) Дарението на парични средства и/или вещи или дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги чрез изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности в полза на общината, се приема от кмета на общината с писмен договор и чрез предаване на вещта/извършване на услугата, при спазване на разпоредбите на чл. 38. Стойността на вещите/извършените услуги се оценяват от независим лицензиран оценител или се доказват чрез представяне на финансово – счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към договора за дарение.

(2) Издаването на необходимите разрешения и утвърждаването на проекти за осъществяване на дарения под формата на безвъзмездно предоставяне на услуги/труд от страна на дарителя, са за сметка на община Ивайловград, освен ако дарителят поеме и тези разноски за своя сметка.

Чл. 43. (1) Всички дарения, направени в полза на община Ивайловград, кметства, общински предприятия и образователни, културни и социални учреждения се обявяват в публичен регистър, по желание на дарителя.

(2) Регистърът съдържа информация за даренията по раздели:

 1. дарения на труд/услуги;
 2. дарения на вещи;
 3. дарения на пари;
 4. дарения на имоти.

(3)Всеки от разделите на регистъра съдържа информация, както следва:

 1. дата на дарението;
 2. дарител;
 3. дарен (бенефициент)
 4. вид на дарението (пари, вещ, услуга, вид на имота)
 5. стойност на дарението;
 6. условие на дарението;
 7. информация за изпълнение волята на дарителя.

(4) Всяко длъжностно лице, упълномощено по силата на тази глава отнаредбата, да получава дарения в полза на община Ивайловград (кмет, директори на образователни, културни и социални учреждения) е длъжно в петнадесет дневен срок от получаването на дарението  да го обяви в публичния регистър.

(5) Информацията в регистъра се съхранява безсрочно.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.44Продажба на имоти – частна общинска собственост се извършва на местни и чужди физически и юридически лица, доколкото не е забранено от закон.

Чл.45(1) Продажба на имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2)Предходната ал.1 не се прилага по отношение на имоти, за които е открита процедура за приватизация

(2)Публичният търг или публично оповестеният конкурс се провежда по реда на глава пета от тази наредба.

Чл.46 Въз основа на влязлата в сила заповед по чл. 96, ал.1 и чл. 105, ал. 2 и представени документи за извършени плащания, се сключва договор за покупко-продажба на имота с кмета на общината.

Чл.47(1) Разпореждане на общински недвижими имоти се извършва и по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

(2)Предварителният и окончателният договор по чл.15, ал.5 във връзка с ал.3 от ЗУТ се сключват в писмена форма по цени, определени от независим лицензиран оценител.

(3)Предварителният договор по ал.2 се сключва след решение на Общинския съвет относно произнасянето по искане от заинтересовани лица или по предложение на кмета на общината, придружени със скица с предложение за изменение на действащия подробен устройствен план след произнасяне на ЕСУТ, съгласно чл.135, ал.3 от ЗУТ.

(4)Решение на Общински съвет – Ивайловград по ал.3 не се изисква, когато размерът на прoдаваемата или придобивана земя е с площ до:

1.В града до 150кв.м.

2.В селата до 300 кв.м.

(5)Сделка по чл.15, ал.5 от ЗУТ може да се сключи по искане на собствениците или по предложение на кмета на общината след спазване изискванията на ал. 4. Оценката на продаваемата или придобивана земя се определя по пазарни цени, определени от независим лицензиран оценител, но не по-ниски от данъчната оценка.

(6)Окончателният договор се сключва в срок от 1 месец след издаване заповедта на кмета за одобряване изменението на подробния устройствен план. След изтичане на този срок общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и за обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на забава.

(7)За сделки по чл.15, ал.5 от ЗУТ се събират данъци и такси, съобразно закона и тази наредба.

Чл. 48. (1) Продажбата на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда по чл. 35, ал. 3 от ЗОС се извършва от кмета на общината след решение на общинския съвет, без търг или конкурс по пазарни цени,определени от независим лицензиран оценител, но не по-ниски от данъчната оценка, при наличие на урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на община Ивайловград. Към молбата се представят:

 1. договор за учреденото право на строеж или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността;
 2. документ за собственост върху сграда или обект в сграда, или констативен акт от общинската администрация, че сградата е завършена в груб строеж;
 3. удостоверение за наследници;
 4. скица от действащия план за регулация и застрояване;
 5. скица от Службата по геодезия, картография и кадастър;
 6. разрешение за строеж;
 7. удостоверение за въвеждане в експлоатация или акт за узаконяване на строежа;
 8. други документи, при необходимост.

(2)Собствениците на жилища и други обекти в етажна собственост, притежаващи идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият съответната идеална част от правото на собственост върху земята, при положение, че отговарят на условията по предходните алинеи.

(3)При наличие на градоустройствена възможност от имота, върху който е реализирано правото на строеж, да бъдат образувани два или повече урегулирани поземлени имота, кметът на общината може да откаже да извърши продажба на имота по реда на ал. 1.

(4)Продажбата на неурегулиран имот в извън урбанизирана територия на собственика на законно построена върху него сграда, се извършва от кмета на общината по реда и начина, посочени в ал. 1.

Чл. 49 (1) Собствениците на имоти, по отношение на които има влезли в сила, но неприложени дворищно-регулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищно-регулационни парцели и за заемане на продадени поземлени имоти или части от поземлени имоти, могат да поискат прилагане на дворищно-регулационните планове.

(2)Искането се подава до кмета на общината от собственик или всички съсобственици на урегулирания поземлен имот, придружено с документ за собственост, скица на имота и данъчна оценка. Оценката на частите от имотите по ал. 1, се изготвя от независим лицензиран оценител.

(3)Въз основа на подадените документи и изготвената оценка, Кмета на общината издавазаповед.

(4)Въз основа на влязлата в сила заповед и представени документи за извършени плащания се сключва договор за прехвърляне на собственост.

Чл. 50. (1) Продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост може да се извърши без търг или конкурс, между:

 1. общината и държавата или между общини;
 2. когато лицата, на които може да се извърши продажба са определени взакон.

(2)Продажбата се извършва с решение на общински съвет, въз основа на мотивирано предложение от заинтересованите лица по пазарни цени определени от независим лицензиран оценител, но не по-ниски от данъчната оценка.

(3)Въз основа на решението на общински съвет, се изготвя заповед за заплащане на дължимите суми и такси по сделката. Заинтересованото лице извършва плащанията в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на заповедта.

(4)След заплащане на сумите по предходната алинея, между Кмета на общината и купувача се подписва договор за покупко-продажба.

 

РАЗДЕЛ ІV

ЗАМЯНА НА ИМОТИ

Чл.51. (1) Не може да се извършва замяна на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот или с право на строеж – собственост на физически лица или на юридически лица, освен в случаите, посочени в закона за общинската собственост.

(2)Освен в случаите, посочени в ЗОС, замяна на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж, с имот или с право на строеж върху имот – собственост на други лица, може да се извършва:

 1. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;
 2. между общината и друга община или между общината и държавата;
 3. е способ за прекратяване на съсобствеността на общината и на физически или юридически лица.
 4. имотите, предмет на замяна, са включени в проект за уедряване по чл. 37е и 37з от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
 5. в други случаи – при условия и по ред, определени в закон.

(3)В случаите по ал. 2 кметът на общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за замяна до кмета на общината могат да правят и заинтересованитесобственици или съсобственици на имоти по ал. 2. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При постигане на съгласие кметът на общината внася предложението за замяна в общинския съвет.

(4)Предложението за замяна се внася за разглеждане в Общински съвет след комплектоване на преписката, като задължително се прилагат:

 1. Становище на главен архитект на общината;
 2. Вписан акт за общинска собственост на общинския имот;
 3. Скица-извадка от действащия ПУП за общинския имот;
 4. Пазарна оценка на общинския имот.

(5)За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на общината. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна. Обявлението се поставя и на определените места в сградата на общината, района, кметството или населеното място по местонахождението на общинскияимот.

(6)Предложенията по ал. 3 не обвързват общинския съвет за извършване на замяна. Отказите на общинския съвет за извършване на замяна не подлежат на обжалване.

(7)Не се допускат замени:

 1. когато имотите – собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;
 2. на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти;
 3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;
 4. в други случаи, определени в закон.

(8)Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна.

Чл. 52. Решението на общинския съвет съдържа:

 1. Точно описание на имотите, което се удостоверява с документите за собственост и скици.
 2. Цените на имотите.
 3. Разликата в стойността на имотите и нейното плащане.

Чл. 53 (1) Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за замяна на имотите.

(2) В заповедта, освен данните по чл. 52, се посочват и:

 1. Размерите на дължимите данъци и такси в ползва на общината, които се заплащат от физическото или юридическо лице, върху стойността на по-скъпия имот.
 2. Сумите по предходната точка и разликата в стойността на имотите в случай, че е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта на заинтересованото лице.

(3) След изплащане на дължимите суми по заповедта кмета на общината подписва договор за замяна.

 

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ И ДЕЛБА НА ИМОТ

Чл. 54. (1) Прекратяването на съсобственост между общината и държавата, физически или юридически лица се извършва от кмета на общината след решение на Общински съвет чрез:

 1. делба;
 2. продажба на частта на общината;
 3. откупуване частта на физическите и лица или на юридическите лица;
 4. замяна.

(2) Прекратяването на съсобственост се извършва по писмено предложение на съсобствениците – държавата, физически или юридически лица, до кмета на общината, или по писмено предложение на кмета до тях, в които се посочва начина за прекратяване на съсобствеността, съобразно чл. 36 от ЗОС.

Чл. 55. (1) Доброволна делба на недвижим имот, съсобствен между общината и държавата, физически или юридически лица, се извършва след решение на Общинския съвет.

(2) Общинският съвет не дава съгласие за извършване на доброволна делба, когато не е в интерес на общината.

Чл. 56. (1) Въз основа на предложението, кмета на общината внася в Общинския съвет проект за решение на доброволна делба, което има следното съдържание:

 1. Точно описание на имота, който се удостоверява с документ за собственост и скица, както и размера на идеалните части на страните.
 2. Начина на извършване на делбата в случай, че имотът не може да се обособи в самостоятелни обекти, което се удостоверява с документ от дирекция „Стоителство и инвестиции” на общината – възлагане имота на собственика срещу заплащане дела на общината или възлагане имота на общината срещу заплащане дела на съсобствениците.
 3. В случай, че имотът може да се обособи в самостоятелни обекти, което се удостоверява с документ от дирекция „Стоителство и инвестиции” на общината – кой от имотите се получава от общината и кой от съсобственика.
 4. Цените на имотите.

(2) Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед за извършване на доброволна делба.

(3)В заповедта, освен данни по ал.1 се посочват:

 1. Размерите на дължимите данъци и такси в полза на общината, които се заплащат от съсобственика върху цената на имота в случай, че го получават в дял.
 2. Разноските по предходната точка и стойността на дела на общината или сумата за уравнение на дяловете при делба по ал.1, т.3, когато е в полза на общината се заплащат в 14-дневен срок от връчване на заповедта
 3. Сумите дължими на съсобствениците в случай, че имотът е възложен в дял на общината или за уравнение на дяловете при доброволна делба по ал.1 т.3, когато са в полза на съсобственика.

Заповедта се връчва на съсобственика

Чл. 57. Въз основа на заповедта по чл. 56, ал.2 и представени документи за извършване на плащанията по чл. 56, ал.3 се сключва договор за доброволна делба с кмета на общината.

 

РАЗДЕЛ VI

УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ, ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ ИЛИ ПРИСТРОЯВАНЕ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 58. Ограничените вещни права по този раздел, се учредяват на местни и чужди физически и юридически лица.

Чл. 59. Ограничените вещни права по този раздел се учредяват възмездно за строеж на сгради с производствено, обществено и складово предназначение, гаражи извън паркоместа, както и за жилища, които не са предназначени за граждани с установени жилищни нужди.

Чл. 60. (1) Право на строеж върху имот – частна общинска собственост, се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.

(2)В условията на търга или конкурса може да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда.

(3) Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект.

(4)Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, на:

 1. юридически лица на бюджетна издръжка;
 2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
 3. други лица, когато това е предвидено в закон.

(5)Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

(6)Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, на:

 1. юридически лица на бюджетна издръжка;
 2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
 3. други лица, когато това е предвидено в закон.

(7)Заинтересованите лица по ал. 4 и ал. 6 подават молба до кмета на общината придружена с писмени доказателства, установяващи правото им.

(8)Търга се провежда по реда на тази наредба.

(9)Въз основа на резултатите от публичния търг или публично оповестения конкурс, съответно – на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл. 61. (1) Правото на надстрояване и/или пристрояване на сграда частна общинска собственост или на сграда, построена върху имот частна общинска собственост, се учредява по реда на чл. 60, ал.1 от наредбата.

(2)Правото на надстрояване и/или пристрояване на сграда построена върху имот – частна общинска собственост се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради – етажна собственост или на техните сдружения по цени, приети с решение на Общински съвет, определени от независим лицензиран оценител.

(3)Право на пристрояване, изразяващо се в изграждане на стълби и/или на подход за достъп до обекта към съществуващ нежилищен обект или към жилище в процес на преустройство в нежилищен обект, разположени в партерния етаж на жилищната сграда, в рамките на урегулиран поземлен имот за жилищната сграда или на терена за комплексно жилищно строителство се учредява на собственика на жилище в тези сгради без търг или конкурс по реда на ал. 2.

(4)Право на строеж върху имоти – частна общинска собственост за изграждане или разширение на площадкови енергийни обекти или на части от тях по Закона за енергетиката, за изграждане или разширение на подземни и надземни обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения по Закона за далекосъобщенията, за изграждане на обекти на техническата инфраструктура на експлоатационното дружество “В и К” се учредява без търг или конкурс след решение на Общинския съвет по пазарни цени, определени от независим оценител на имоти.

(5)Декларация – съгласие по чл.183, ал.2 от ЗУТ се дава от кмета на общината в писменаформа.

Чл. 62. (1) В урегулиран поземлен имот, в който общината е съсобственик може да се извършинов строеж, надстрояване или пристрояване от един или повече съсобственици въз основа на договор между всички съсобственици, сключен в писмена форма без провеждане на търг или конкурс.

(2)Договорът по ал. 1 се сключва с кмета на общината след представяне на съгласувана идейна схема за застрояване от ЕСУТ.

(3)Съсобственик по ал. 1 не може да застроява или пристроява върху площ по-голяма от съответстващата му идеална част от урегулиран поземлен имот, освен ако това е предвидено в договора по ал. 1 и ал. 2.

(4)В случаите на ал. 3 съсобственикът по ал.1 доплаща в полза на общината стойността на надвишението на отстъпеното право на строеж, пристрояване или надстрояване съразмерно на идеалната й част по пазарни цени за съответната устройствена зона.

Чл. 63. (1) Въз основа на влязлата в сила заповед по чл. 96, ал.1 или чл. 105, ал. 2 и представени документи за извършване на плащанията, се сключва договор с кмета на общината.

(2)Когато в одобрения работен архитектурен проект се предвижда разгъната застроена площ, отклоняваща се от посочената в заповедта и договора за отстъпване на право на строеж, надстрояване или пристрояване, но отговаряща на предвижданията на ПУП, се изготвят заповед за изменение на първоначалната и допълнително споразумение към договора.

(3)В 14-дневен срок от връчване на заповедта по предходната алинея, заинтересованото лице заплаща допълнителната площ по реда на чл. 61, ал. 2.

(4)След заплащане на сумите по предходната алинея, между кмета на общината и приобретателя се подписва допълнително споразумение към първоначалния договор за отстъпване право на строеж.

Чл. 64. Безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, на надстрояване и пристрояване, се извършва по реда на чл. 60, ал.5, 6 и 7..

Чл. 65. Право на преминаване съответно сервитут върху имоти – общинска собственост се учредяват от кмета на общината по цени, определени от комисията по чл.210 от ЗУТ.

Чл. 66. Право на строеж за изграждане на обекти под и над улици или други открити пространства, собственост на общината, се учредява след решение на Общинския съвет от кмета на общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план, по реда и начина, посочени в глава пета от наредбата.

 

РАЗДЕЛ VІІ

УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТИ

– ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 67. Ограничено вещно право на ползване върху недвижими имоти – частна общинска собственост, се учредява възмездно в полза на местни и чужди физически и юридически лица.

Чл. 68. (1) Правото на възмездно ползване се учредява по решение на Общински съвет след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава пета от тази наредба за срок до 10 /десет/ години.

(2)Решението но Общинския съвет съдържа данни за срока на учредяване правото на ползване, цената и срока на заплащането.

(3)Кметът на общината издава заповед, с която определя спечелилия публичния търг или публично оповестения конкурс, както и при какви условия.

(4)Заповедта се връчва на заинтересованото лице.

(5)В случай, че в установените в заповедта срокове, заинтересованото лице не заплати дължимите суми се счита, че е налице мълчалив отказ от сключване на договор, а имотът – свободен.

Чл. 69. (1) Въз основа на заповедта и извършено плащане на дължимите суми, се сключва договор за учредяване право на ползване с кмета на общината.

(2) Срокът на този договор не може да бъде по-дълъг от 10/десет/ години.

Чл. 70. (1) Безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

(2)Когато лицата, на което може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

(3)Молбите за безвъзмездно учредяване право на ползване се подават чрез кмета на общината до Общинския съвет. В същите задължително се посочват мотиви за необходимостта от учредяване правото на ползване.

(4)Кметът задължително внася молба със своя докладна в Общинския съвет.

(5)Общинският съвет отказва учредяване на право в случай, че не е в интерес на общината.

(6)Въз основа на решението на Общинския съвет, с което се учредява безвъзмездно право на ползване, се сключва договор с кмета на общината.

(7)Срокът на този договор не може да бъде по-дълъг от 10 (десет) години.

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 71 (1) Договорите по тази глава се вписват задължително в книгите на Службата по вписванията по местонахождението на имота.

(2)Дължимите държавни такси за вписването са за сметка на купувача, приобретателя и съделителя при договорите за замяна и доброволна делба, приобретателя и ползвателя при договорите за учредяване на вещни права.

(3)Вписването се извършва от лицата по предходната алинея, които в 14- дневен срок от сключването на договора, представят вписан екземпляр от него в дирекция „Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността” за отбелязване по актовите книги и главните регистри за общинска собственост.

(4)Актовите книги на общинска собственост са общодостъпни. Справки в тях могат да се правят от всеки след подаване на писмена заявка с посочване на трите имена, ЕГН и адрес по лични документи на заявителя, както и посочване на имотите или актовете, за които се иска справка. Към  заявлението се прилага квитанция за заплатена такса за услуга.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА

СОБСТВЕНОСТ

Чл. 72. (1) Продажбата на моторни-превозни средства от всички видове и класове, самоходна селскостопанска техника и товарни ремаркета, теглени от трактори, се извършва чрез публичен търг или конкурс.

(2)Продажбата на други движими вещи представляващи стопански инвентар, с балансова стойност над 700 лева се извършва чрез публичен търг или конкурс.

(3)Продажбата на движими вещи по предходната алинея, с балансова стойност под 700 лева се извършва без търг или конкурс със заповед на кмета на общината по пазарни цени определени от независим лицензиран оценител.

(4)Продажбата на материали от сгради, подлежащи на събаряне се извършва по реда на ал.2 и ал.3.

(5) Кметът на общината възлага събарянето на сградите на ОП „Спектър“

Чл. 73. (1) Публичният търг се провежда по реда на тази наредба.

(2)Въз основа на влязла в сила заповед по чл. 96, ал.1 и извършени плащания, се сключва договор за покупко-продажба с кмета на общината или се издава фактура.

(3)Договорите за покупко-продажба на моторните превозни средства, посочени в чл. 72, ал.1 са с нотариална заверка на подписите на страните.

Чл. 74. (1) Безвъзмездното прехвърляне собствеността на движими вещи – частна общинска собственост с балансова стойност до 700 лева, на организации и юридически лица на бюджетна издръжка, се извършва от кмета на общината с договор.

(2)Безвъзмездното прехвърляне собствеността на движими вещи-частна общинска собственост, с балансова стойност над 700 лева, на организации и юридически лица на бюджетна издръжка, се извършва с решение на Общинския съвет.

(3)Въз основа на решението на Общинския съвет по предходната алинея, се сключва договор за дарение с кмета на общината.

(4)Дарените вещи се предават с договор за дарение.

Чл. 75. Кметът на общината съставя и предоставя на Общински съвет годишни отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в срок до 31 март на следващата година.

 

ГЛАВА ПЕТА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

 

РАЗДЕЛ І

ОБЯВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

Чл. 76. (1) С тази глава се уреждат редът и условията за провеждане на публични търгове и конкурси в предвидените в тази наредба и Закона за общинската собственост случаи.

(2) /Доб. с Реш №21/02.03.2021 г. на Общински съвет Ивайловград./  Право на участие в търга или в конкурса имат физически лица, кооперации, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които:

 1. не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
 2. не са обявени и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
 3. не се намират в ликвидация;
 4. нямат неизплатени суми по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ и неизплатени суми за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;
 5. нямат прекратени договори за ползване на земи от общинския поземлен фонд поради неиздължаване на паричните задължения по тях;
 6. нямат качеството на „свързани лица“ по смисъла на Търговския закон с лице, което не отговаря на изискването по т. 4 и 5;
 7. нямат парични задължения към държавата.

(3) /Доб. с Реш №21/02.03.2021 г. на Общински съвет Ивайловград./   Обстоятелствата по ал. 2, т. 1, 3 – 5 се удостоверяват служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация, като в случаите по чл. 34, ал. 6 и 8 ЗСПЗЗ информацията се събира служебно от областната дирекция „Земеделие“, а обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 6 – 7 се удостоверяват с декларация.

Чл. 77. Компетентен да вземе решение за провеждане на публично оповестен търг или публично оповестен конкурс за управление или разпореждане с общинска собственост е Общински съвет.

Чл. 78. Публичните търгове се извършват с явно или тайно наддаване.

Чл.79. Процедурата по провеждане на публичните търгове се открива със заповед на кмета.

Чл. 80. (1) Заповедта на кмета на общината съдържа:

 1. Наименование и описание на обекта на публичния търг;
 2. Вида на търга – с тайно или явно наддаване;
 3. Начална тръжна цена;
 4. /Изм. с Реш №79/02.09.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./ Размер на депозита за участие;
 5. Размер на стъпката за наддаване, в случаите на търгове с явно наддаване която се определя в размер от 1 до 10 на сто от началната тръжна цена;
 6. Дата, място и час на провеждане на публичния търг и срок за подаване на документи за участие;
 7. Специални изисквания към участниците в случай, че това се налага от характера на обекта.
 8. Други тръжни условия и такси за участие.

(2) С акта по предходната алинея се утвърждава тръжната документация и съответния проектодоговор, като част от нея. Промени в тръжните условия след обявяване на публичния търг не се допускат.

(3) Решението на Общинския съвет съдържа задължително наименование, описание на обекта и начална тръжна цена, начин на управление или разпореждане – публичен търг или публичен конкурс.

(4)Началната цена се определя от независим лицензиран оценител на имоти, след изготвяне на пазарна оценка на обекта, предмет на продажбата, възложена от кмета на общината. Определените от оценителя на имоти пазарна оценка и начална тръжна цена се приемат от Общински съвет – Ивайловград. Пазарните оценки не могат да бъдат по – ниски от данъчните. Общинският съвет може да определи и по-висока оценка, освен ако в закон е установено друго. Началните цени при провеждането на търговете и конкурсите не могат да бъдат по-ниски от определените от общинския съвет.

(5) Когато, предмет на публичния търг или конкурс е отдаване под наем или аренда на земеделска земя, началната цена се определя съгласно Решение за определяне годишните наемни цени за декар земеделска земя от Общински поземлен фонд по категории и културен вид на Общински съвет и Методика за определяне на начални базисни наемни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти по реда на чл.14 от ЗОС и на общински жилища.

(6) /Изм. с Реш №79/02.09.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./ Размерът на депозита за участие в търг се определя от кмета на общината според спецификата на обекта.

(7) Подготовката и провеждането на публичен търг се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на общината, включваща в състава си юрист и кмет на кметство, в случаите по чл.3, ал.2 от наредбата.

(8)Обява за публичния търг, включваща размера на таксата, мястото и часовете за получаване на тръжните или конкурсните книжа, датите и часовете за оглед на обекта, се обявяват на официалния интернет сайт на община Ивайловград и на информационното табло на общината, най- малко 15 календарни дни преди провеждането му. Броят на обявите, съдържанието им и използваните начини за огласяването им не се ограничават.

 

РАЗДЕЛ ІІ

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

Чл. 81. (1) Документите за участие се подават не по-късно от крайния срок, посочен в акта по чл. 80, ал.1.

(2)Предложенията за участие в публичен търг се подават в Община Ивайловград в запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в акта по чл. 80, ал. 1. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.

(3)Имената на кандидатите за участие в публичния търг се запазват в тайна до началото на наддаването.

Чл. 82. (1) Документи представени след крайния срок не се приемат.

(2) Допълнения и изменения в представени и приети документи не се допускат.

Чл. 83. (1) В деня и часа, определени за провеждането на публичния търг, председателят на комисията проверява присъствието на членовете й и обявява откриването на търга.

(2) Лицата, които представляват участниците, подали предложения, се явяват на търга и се легитимират пред тръжната комисия чрез представяне на документ за самоличност и пълномощно – в случаите на упълномощаване.

(3) От момента на откриване на търга, допуснатите участници нямат право да разговарят помежду си, да провеждат телефонни разговори, както и да разменят информация по между си по друг начин.

(4)При констатиране на нарушение по предходната алинея, комисията отстранява участника от търга. Внесеният депозит на отстранения участник се задържа.

(5)Регистрирането на участниците в търга започва с тяхното допускане.

(6)Допускането на кандидатите до участие в търга се осъществява от комисията по чл. 80, ал. 6 чрез отваряне на пликовете с тръжни документи на отделните участници по реда на тяхното постъпване в деловодството, и извършване на проверка относно редовността и пълнотата на представените документи, съобразно изискванията, посочени в тръжните книжа.

Чл. 84. Комисията не допуска до участие в публичния търг участници, чиито предложения:

 1. са подадени след срока, определен с акта по чл. 80, ал. 1;
 2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
 3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
 4. не съдържат документ за закупена тръжна или конкурсна документация;
 5. в случаите на търгове с тайно наддаване ценовото предложение не е в отделен плик, включен в общият плик с документи;
 6. не съдържат който и да е от документите, посочени в тръжната или конкурсна документация;

Чл. 85. Публичен търг се провежда при наличието най-малко на един кандидат.

Чл. 86. (1) При търг с явно наддаване, председателят на комисията обявява кандидатите, недопуснати до участие в наддаването, които напускат помещението.

(2)В случай че някой от допуснатите участници откаже да потвърди началната тръжна цена, той не се допуска до по-нататъшно участие в търга, а внесеният от него депозит се задържа.

(3)Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга, при условие, че е потвърдил началната тръжна цена, увеличена с една стъпка.

(4)Когато има подадено предложение за участие в търга, а участника не присъства в търга с явно наддаване, внесеният от него депозит се задържа.

Чл. 87. (1) Наддаването започва с обявяване от председателя на тръжната комисия на началната тръжна цена и стъпката на наддаване и се извършва чрез обявяване гласно от участниците на последователни суми, всяка от които е по- висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия със звуков сигнал. Последователността, в която участниците обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на предложенията за участие в търга.

(2)В случай че участниците в търга потвърдят началната тръжна цена, но никой от тях не обяви следващата по размер цена, по-висока от началната с една стъпка, търгът се закрива и внесените от тях депозити за участие в търга се задържат.

(3)В случай че участник в търга откаже да обяви цена, която е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, председателят поканва следващия поред участник да обяви същата цена. Участникът, пропуснал дадена цена, продължава участието си, освен ако изрично обяви, че се отказва от по-нататъшно участие в наддаването, което се отбелязва в протокола от търга. Участник може да пропусне най-много една стъпка.

(4)В случай че никой от участниците в търга не обяви цена, която е по-висока с една стъпка на наддаване от последната достигната цена, председателят обявява три пъти нейния размер, като преди третото обявяване прави предупреждение, че е последна, и ако няма друго предложение, обявява приключването на наддаването със звуков сигнал.

(5)След приключване на наддаването председателят на тръжната комисия обявява участника, предложил най-високата цена, и закрива търга.

Чл. 88. (1) При търгове с тайно наддаване, процедурата по наддаване се провежда чрез отваряне от комисията по търгове на пликове с наддавателни (ценови) предложения, като се отварят пликовете с наддавателните (ценовите) предложения само на допуснатите кандидати, по реда на чл. 83, ал. 6 и чл. 84 от настоящата наредба.

(1) Пликовете с наддавателните (ценовите) предложения са част от общият плик с изисквани документи.

(2) Върху общия плик се отбелязват името на участника и името на упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга.

(3) В ценовото предложение, поставено в плика, се вписват наименованието на обекта на търга, предлаганата цена (цифром и словом), името на участника и името на упълномощеното лице.

(4) Всяко ценово предложение, поставено в незапечатен плик или което не съдържа данните по ал. 1, 2, 3 и 4 се счита за недействително.

Чл. 89. (1) Председателят или упълномощен от него член на комисията при отваряне на всеки плик проверява редовността на предложението и оповестява предложената цена.

(2) Предложенията се заверяват от членовете на комисята по търгове и се подреждат според размера на посочените суми.

(3) При предложена еднаква най-висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с открито наддаване, което започва от тази цена. Стъпката на наддаване в този случай се определя на 10 % от началната тръжнацена.

Чл. 90. (1) В случай, че има закупени тръжни книжа, но за търга няма кандидат със заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи до обявения краен срок, търг не се провежда и същият се обявява за непроведен.

(2) В случай, че има закупени тръжни книжа и има кандидат/и със заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи до обявения краен срок, но в деня, часа и мястото, определени за провеждане на търга, не се яви нито един кандидат, провеждането на търга се отлага с един час.  Ако след изтичането им, отново не се яви кандидат, търг не се провежда и същият се обявява за непроведен.

Чл. 91. При заявено участие чрез подаване на плик с тръжни документи само от един кандидат, търгът се провежда, като след извършване на проверката относно редовността и пълнотата на представените документи, съобразно изискванията, посочени в тръжните книжа, ако кандидатът бъде допуснат до участие, същият се обявява за спечелил търга, при положение, че предложи цена, представляваща началната тръжна цена, увеличена с една стъпка – при търг с явно наддаване, и по предложената от кандидата цена – при търг с тайно наддаване.

Чл. 92. Тръжната комисия изготвя протокол за проведения търг, който се подписва от членовете на комисията.

Чл. 93. Когато на публичен търг не се явят кандидати и не постъпят предложения, той се обявява за непроведен, като за това се изготвя протокол.

Чл. 94. При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга, както и неговото приключване, комисията съставя протокол, който се представя на органа по чл. 79 за ново насрочване.

Чл. 95. Председателят на комисията пристъпва към откриване на търга в случай, че не отсъстват повече от трима от членовете й и юриста.

Чл. 96. (1) Въз основа на протоколите на комисията, кметът на общината издава заповед, с която определя спечелилия публичния търг, както и при какви условия.

(2)Заповедта се издава в 7-дневен срок от датата на предоставяне на протокола от проведения търга на кмета на община Ивайловград и се обявява публично място в сградата на общинската администрация, достъпно за всички лица.

(3)След изтичане на срока по ал. 2 всички участници в търга се явяват задължително в община Ивайловград за получаване на съобщение за резултатите от проведения търг.

(4)Заповедта може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс от всички участници в търга или конкурса.

Чл. 97. (1) След като заповедта по предходния член влезе в сила, тя се връчва на заинтересованото лице.

(2) Заинтересованото лице е длъжно в 14-дневен срок от връчване на заповедта да заплати цената и дължимите данъци и такси.

(3) /Изм. с Реш №143/18.11.2021 г. на Общински съвет Ивайловград./ Депозитът за участие на кандидат, спечелил търга се връща след подписване на договор за наем. В случаите, когато договорът касае наем на земеделска земя, депозитът се връща след представяне на документ за платена авансова вноска в двоен размер на определената годишна наемна цена.

(4) /Изм. с Реш №79/02.09.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./ Депозитът за участие на останалите участници се връща след изтичане на срока им за обжалване на заповедта по чл. 97, ал.1 – за неподалите жалба, и след влизане в сила на заповедта по чл. 97, ал.1 съответно на съдебното решение за обжалвалите.

Върху тези суми не се дължи лихва.

Чл. 98. (1) В случай, че определеният за спечелил търга не се яви в срока по чл. 97, ал.2 за заплащане на дължимите суми, счита се, че е налице мълчалив отказ от сключване на договора. Заповедта по чл. 96, ал. 1 се обезсилва по право. В този случай, Кметът издава нова заповед, с която определя за спечелил търга участникът, предложил следващата по размер цена, както и условията на плащането.

(2)Ако вторият определен за спечелил участник не внесе цената в определения срок, процедурата по търга се прекратява.

(3)Внесените депозити от отказалите се лица по смисъла на ал.1 и ал.2 не се връщат и остават в полза на общината.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

ОБЯВЯВЯНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

Чл. 99. Публично оповестени конкурси се провеждат след решение на Общински съвет и заповед на кмета на общината.

Чл. 100. (1) Кметът на Общината открива процедурата по провеждането на конкурса със заповед, която съдържа :

 1. описание на имота/тите или вещите – предмет на конкурса.
 2. начална конкурсна цена и начин на плащане.
 3. размер на депозита за участие в конкурса.
 4. място за закупуване на конкурсната документация и цена.
 5. срок за подаване на предложения/оферти.
 6. дата, място и час на провеждане на публично оповестения конкурс и срок за подаване на документи за участие;
 7. Специални изисквания към участниците в случай, че това се налага от характера на обекта;
 8. Други конкурсни условия и такси за участие.

(2) Решението на Oбщинския съвет, съдържа най-малко описание на имотите или вещитепредмет на конкурса и начална конкурсна цена.

Чл. 101. (1) С акта по чл. 100, ал. 1 се утвърждава конкурсната документация, и съответния договор. Конкурсната документация, задължително съдържа критерии и методика за оценка.

(2) /Изм. с Реш №79/02.09.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./ В конкурсната документация се посочва изрично, че предлаганото от кандидата ценово предложение/оферта се поставя в отделен непрозрачен плик, който се отваря след допускането на всички кандидати.

Чл. 102. Обявата за конкурса, включваща размера на цената, мястото и часовете за получаване на конкурсните книжа, датите и часовете за оглед на обекта, се обявяват на информационното табло на общината най-малко 15 календарни дни преди провеждането. Информация относно публично оповестения конкурс се обявява и чрез уебстраницата на община Ивайловград. Броят на обявите и съдържанието им, както и използваните начини не се ограничават.

Чл. 103. (1) /Изм. с Реш №79/02.09.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./ Публично оповестените конкурси се провеждат от комисия, назначена със заповед на кмета.

(2) За своята работа комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията и се представя на кмета на общината.

(3) /Изм. с Реш №79/02.09.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./ Комисията разглежда предложенията/офертите и взема решение в закрито заседание.

Чл. 104. /Изм. с Реш №79/02.09.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./  (1) Публично оповестеният конкурс се провежда в деня, часа и мястото, посочени в конкурсната документация.

(2) Комисията започва разглеждането на офертите по реда на постъпването им.

(3) Комисията не допуска до участие кандидат, чиято оферта:

 1. е подадена след срока, определен с акта по чл. 100, ал. 1;
 2. е подадена в незапечатан или прозрачен плик;
 3. не съдържа документ за внесен депозит за участие в конкурса;
 4. не съдържа документ за закупена конкурсна документация;
 5. не съдържа който и да е документ от посочените в конкурсната документация;
 6. не отговаря на условията на конкурса;
 7. не е оформена по надлежния ред;
 8. ценовото предложение не е в отделен плик, включен в общият плик с документи;

(4) Комисията отстранява кандидат, който:

 1. е лице, което е длъжник по договор с Община Ивайловград или съответната община по постоянен адрес-за физически лица или адрес на управление за юридически лица, или е страна по съдебни дела за такива задължения;
 2. е лице, което има задължения към Община Ивайловград, общински или държавни органи;
 3. 3. /Доб. с Реш №21/02.03.2021 г. на Общински съвет Ивайловград./ е лице, на което в минало време е прекратен договор за наем на имоти от общински поземлен фонд /земеделски земи/, поради лошо стопанисване.
 4. /Доб. с Реш №21/02.03.2021 г. на Общински съвет Ивайловград./ има качеството на „свързано лице“ по смисъла на Търговския закон с лице, което:

– има неизплатени суми или неизпълнени задължения към община Ивайловград;

– е страна по съдебни дела за задължения по смисъла предходните точки с община Ивайловград;

– е владял/о или държал/о и/или владее или държи общински или държавен имот без правно основание;

– има прекратрен договор за наем на имоти от ОПФ, поради недобро стопанисване.

(5) Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

(6)Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на конкурса незабавно писмено да уведомяват комисията за промени в обстоятелствата, заявени и посочени в предложението/офертата.

Чл. 105. (1) Комисията оценява и класира представените предложения/оферти съобразно критериите и методиката за оценка в закрито заседание.

(2)В седемдневен срок от получаване на протокола, кмета на общината, издава заповед за утвърждаване на класирането и определяне на спечелилия конкурса кандидат, както и условията, при които той е спечелил. Заповедта се обявява публично място в сградата на общинската администрация, достъпно за всички лица.

(3)След изтичане на срока по ал.2 всички участници в конкурса се явяват задължително в община Ивайловград за получаване на съобщение за резултатите от проведения конкурс.

(4)Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс от всички участници в конкурса.

Чл. 106. /Изм. с Реш №79/02.09.2020 г. на Общински съвет Ивайловград./  (1) Договорът за наем се сключва в 14-дневен срок след изтичане на срока за обжалване на заповедта на кмета за определяне на спечелилия конкурса участник.

(2) Преди сключването на договора, спечелилият конкурса участник представя документ за платена авансова вноска в двоен размер на определената годишна наемна цена.

(3) /Изм. с Реш №143/18.11.2021 г. на Общински съвет Ивайловград./ Депозитът за участие на кандидат, спечелил конкурса, се връща след подписване на договора за наем. В случаите, когато договорът касае наем на земеделска земя, депозитът се връща след представяне на документ за платена авансова вноска в двоен размер на определената годишна наемна цена. Депозитът за участие се възстановява по банков път

(4) Депозитът за участие на останалите участници се връща след изтичане на срока за обжалване на заповедта по чл. 105, ал. 2 – за неподалите жалба, и след влизане в сила на заповедта по чл. 105, ал. 2, съответно на съдебното решение – за обжалвалите. Върху тези суми не се дължи лихва.

Чл. 107(1) В случай, че определеният за спечелил конкурса не се яви в срока по чл. 106, ал.1 счита се, че е налице мълчалив отказ от сключване на договора.Заповедта по чл. 105, ал. 2 се обезсилва по право.

(2) Внесеният депозит не се връща и остава в полза на общината.

(3) /Изм. с Реш №143/18.11.2021 г. на Общински съвет Ивайловград./ Внесеният депозит за участие не се връща и остава в полза на общината и в случай, че участник частично откаже да сключи договор за един или повече от имотите, за които е спечелил конкурса.

Чл. 108. (1) Ако след разглеждане и оценка на предложенията/офертите на допуснатите участници, съобразно обявените критерии и методика за оценка, не може да се направи класиране, комисията има право да поиска еднократно подобряване на офертите от участниците в седемдневен срок.

(2) След изтичане на този срок комисията разглежда подобрените оферти и извършва класиране.

Чл. 109. За всички неуредени в тази глава случаи се прилагат разпоредбите на глава пета, раздел І и ІІ.

 

ГЛАВА ШЕСТА

РЕГИСТРИ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 110. (1) В общината се създават главен регистър на публичната общинска собственост и главен регистър на частната общинска собственост.

(2) Регистрите по ал. 1 се създават по образци утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 111. (1) В общината се създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост.

(2) В регистъра се вписват данни за имотите според акта за собственост, по видове разпоредителни сделки, както и:

 1. данъчната оценка на имотите или вещните права, пазарната им оценка, оценката, приета от Общинския съвет и крайната цена на сделката;
 2. начинът на разпореждане – чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или решение на общинския съвет;
 3. насрещната страна по сделката;
 4. описание на обекта на сделката.

Чл. 112. Регистрите по чл. 110 и чл. 111 се публикуват на официалния сайт на община Ивайловград и се актуализират от общинска администрация.

 

ГЛАВА СЕДМА

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

– ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩА,

ДЕТСКИ ГРАДИНИ,ЦЕНТРОВЕ В ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Чл. 113 (1) Имотите и вещите – публична общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие и специализирани обслужващи звена, с въведена система на делегирани бюджети, се управляват от директора на съответното училище или детска градина, респ. ръководителя на съответния център за подкрепа на личностно развитие или обслужващо звено, като същите осъществяват управлението от тяхно име, за тяхна сметка и на тяхна отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

(2) Отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост, предоставени безвъзмездно за управление на училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие и специализирани обслужващи звена, се извършва от директорите на съответните заведения, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава пета от тази наредба. Процедурата по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се открива с решение на Общински съвет.

(3) Отдаването под наем за почасово или еднократно ползване на части от имоти по ал. 2, се извършва без търг или конкурс, от директора на съответното заведение.

(4) Началният размер на наема по ал. 2 и 3 не може да бъде по-нисък от определения в Решение за определяне годишните наемни цени за декар земеделска земя от Общински поземлен фонд по категории и културен вид на Общински съвет и Методика за определяне на начални базисни наемни цени за отдаване под наем на общински нежилищни имоти по реда на чл.14 от ЗОС и на общински жилища.

(5) Договорът за наем с определения наемател се сключва от директора на съответното звено.

Чл. 114. (1) Недвижимите имоти, собственост на община Ивайловград, предоставени за управление на държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно  развитие, са публична държавна, съответно публична общинска собственост.

(2)От датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище за общинско имотите – публична държавна собственост, предоставени на училището преди обявяването му за общинско, които се намират на територията на община Ивайловград, преминават в собственост на община Ивайловград и стават публична общинска собственост, а вещите – държавна собственост, стават собственост на общината, финансираща училището.

(3)Имотите и вещите по ал. 2 се предоставят за управление на училището, което ги е управлявало до обявяването му за общинско, и се ползват само за целите на образователния процес,  без да променят предназначението си.

(4)Когато седалището на училището, управляващо имотите по ал. 2, е извън територията на община Ивайловград, след влизането в сила на акта за обявяване на училището за общинско община Ивайловград предоставя имотите за управление на финансирани от нея училища.

Чл. 115. (1) Придобитите възмездно от държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със статут на частна държавна, съответно частна общинска собственост.

(2) Придобитите безвъзмездно от държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи, както имотите и вещите, собствеността върху които им е възстановена, са собственост на училището, детската градина или центъра.

Чл. 116. (1) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се  използват  за  образователни,  здравни,  социални  или  хуманитарни  дейности  по  реда  на Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, подзаконовите актове по прилагането им и настоящата Наредба.

(2) Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването им за дейностите по ал. 1, могат да се ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните условия:

 1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности;
 2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината;
 3. населеното място е с население под 5 хиляди души.

 

ГЛАВА ОСМА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 117. Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не

съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди с глоба от 100 до 500 лв.

Чл. 118. Наемател на общински имот, който наруши забраната за неговото пренаемане, се наказва с глоба до 1 500 лева.

Чл. 119. Който без законно основание завземе общински имот, се наказва с глоба от 500 до 1 500 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 120. Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от влизането им в сила за освобождаване на общински имот, се наказва с глоба от 100 до 1 000 лева, ако не подлежи на по- тежко наказание.

Чл. 121. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.

Чл. 122. За актове, съставени от длъжностни лица на общинската администрация, наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл. 123. Административно наказателното производство за нарушенията се извършва по реда на ЗАНН.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Тази Наредба се приема на основание чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост.
 • 2. Наредбата отменя Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета с решение Решение №133 от 21.10.2013 г., изм. с Решение №149 от 20.12.2017 г., Решение №79 от 02.09.2020 г. на Общински съвет – Ивайловград.
 • 3. Започнати производства към датата на влизане в сила на тази наредба, се довършват по реда на отменената Наредба за общинска собственост.
 • 4. Започнати производства за управление и разпореждане с общинска собственост, за които има приети решения на Общински съвет – Ивайловград за провеждане на търгове с явно наддаване, но процедурите не са се провели остават в сила.
 • 5. Средствата, постъпващи в общината от такса за закупуване на тръжна документация се изразходват за възнаграждения на лицата, участващи в подготовката и провеждането на публичните търгове и публично оповестените конкурси, като условията и редът за разходване на тези средства, се определят със заповед на кмета на общината.
 • 6. Подготовката и провеждането на публични търгове и конкурси в училища, детски градини и обслужващи звена се извършва от Комисия по търгове, определена със заповед на директора, включваща в състава си представител на общинска администрация.
 • 7. Средствата, постъпващи в училища, детски градини и обслужващи звена от такса за закупуване на тръжна документация се изразходват за възнаграждения на лицата, участващи в подготовката и провеждането на публичните търгове и публично оповестените конкурси, като условията и редът за разходване на тези средства, се определят със заповед на директора.
 • 8. Наредбата е приета с Решение №133 от 21.10.2013 г., изм. с Решение №149 от 20.12.2017 г., Решение №79 от 02.09.2020 г., изм. с Решение №21 от 02.03.2021 г., изм. с Решение №143 от 18.11.2021 г. и влиза в сила от датата на влизане в сила на решението.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

/КАЛИН МИТРЕВ/