Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „Наредба за опазване на зелената система на територията на община Ивайловград“. То ще се проведе  на 27 март 2020 г. (петък) от 16:30 часа, в зала №307 намираща се на третия етаж в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

Целта на обсъждането е всички лица да получат актуална информация и да предоставят своите мнения, предложения или становище по предложената от Община Ивайловград Наредба, въз основа на което Общински съвет да вземе информирано решение.

Мнения, становища и предложения могат да се подават до 17.00 часа на 26.03.2020 г. на електронна поща oba_ ivaylovgrad@abv.bg или лично, в деловодството на Община Ивайловград.

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – ТУК