СЪОБЩЕНИЕ

 

По реда на чл.18а, ал.10 от АПК

във връзка с издадено Наказателно постановление

5/24.10.2023г. на Кмета на Община Ивайловград

         Дирекция ”УТЕС” при Община Ивайловград съобщава на „Динел“ ЕООД, представлявано от Марина Златкова Чалъкова с адрес на управление: гр. София , ул. „Ивайло“ №19, район Красно село, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че има издадено Наказателно постановление №5/24.10.2023г. издадено от Кмета на община Ивайловград.

         Документът се намира в стая №305 в сградата на Община Ивайловград.

Дирекция „УТЕС”

01.12.2023 г.

Наказателно постановление