Този четвъртък /22.03.2018г./ Кметът на Община Ивайловград – г-жа Диана Овчарова подписа договор за най – големия инфраструктурен проект отпускане на финансиране на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Държавен фонт „Земеделие“ отпусна субсидия в размер на 4 212 289,39 лв. за подобряването на междуселищната пътна инфраструктура за целите и обектите

• Рехабилитация и реконструкция на пътна и тротоарна настилка;

• Изграждане на подземни тръбни мрежи за широколентов интернет;

Предстоят строително-монтажни работи по следните общински пътища:
•  HKV2052/III-598, Свирачи-Мандрица/-Белополене;
•  HKV2042/III-5906, Железино, Гугутка/-Железино-Пъстрок;
•  HKV2039/II-59, Крумовград – п.к. II-59/- Планинец-Соколенци;
•  HKV2061/III-598, Ивайловград- Свирачи/ Ивайловград – кв. Лъджа – манастир „Св. Св. Константин и Елена – Римски мост.

Ние можем, мислим и имаме капацитета да го направим! 
Това на всички езици се нарича експертност!

Сподели Кметът на община Ивайловград – г-жа Диана Овчарова.