Декларация – целева група

Заявление за кандидатстване

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В

ИВАЙЛОВГРАД’’

 

Уважаеми жители на община Ивайловград,

Уведомявам ви, че от 22.06.2018 г. стартира Проект № BG05M9ОP001-2.010-0712–C01 „Развитие на социалното предприемачество в Ивайловград”, предвиждащ създаването на Общинско социално предприятие „Социални услуги – Ивайловград”, гр. Ивайловград, по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”.

Общата цел на проекта е да се създаде устойчив модел за достъп до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи от Община Ивайловград, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Специфичните цели са, създаване и развитие на ново социално предприятие, което да предоставя повече и по качествени социални услуги за подобряване качеството на живот на лица от уязвими социални групи и оптимизиране на социалните разходи на Общината; разкриване на защитени работни места за лица от уязвими групи попаднали в неравностойно положение, като част от мерките, насочени към справяне с местни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация на хората в Общината; създаване на заетост и повишаване на компетенциите на специалисти, чрез наемането им на персонал в социалното предприятие, като фактор за утвърждаване на принципите на социалната икономика; внедряване на добри практики в сферата на социалното предприемачество и социалните услуги, като фактор за устойчива интеграция на лица от уязвими групи; насочване на общественото внимание и повишаване на информираността на жителите на Общината върху проблемите на социалната изолация и възможностите за устойчива интеграция чрез прилагане на принципите на социалната икономика.

В Общинското социално предприятие „Социални услуги – Ивайловград” ще бъдат предоставяни социално-здравни и кетъринг услуги на физически и юридически лица от община Ивайловград, включващ следните дейности: Социални услуги, насочени към осигуряване на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за социално включване на лица, зависими от грижа; Домашен социален патронаж; кетъринг за физически и юридически лица и услуги за клубовете на пенсионера, които ще се предоставят по заявка и заплащане по тарифа, разработена от ЕУП и одобрена от Общински съвет – Ивайловград.

Съгласно времевия график на дейностите по проекта, Общинско социално предприятие „Социални услуги – Ивайловград”, стартира своята работа от 2-я месец, след сключването на ДПБФП, т.с от края на м. август 2018 г.

В рамките на проекта ще се извършат следните дейности: подсигуряване на необходимите административни условия и ресурси в учредяване на Общинско социално предприятие „Социални услуги – Ивайловград” – Решение на Общински съвет – Ивайловград и Правилник за дейността на Общинско социално предприятие „Социални услуги”; ремонт на помещението, в което ще се помещава новоучреденото предприятие, което му се предоставя, отново с Решение на Общински съвет – Ивайловград; доставка и монтиране на ново кухненско оборудване; доставка на специализиран автомобил за превоз на приготвената храна до потребителите във всички населени места от Общината.

В настоящият етап от реализирането на проекта, информирам всички заинтересовани лица от Общината, че ще се извърши подбор на персонал за новосъздаденото Общинско социално предприятие „Социални грижи – Ивайловград”, включващи следните позиции:

 1. 5169 3008 Организатор дейности – 1;
 2. 3434 2001 Главен готвач – 1;
 3. 5120 2003 Помощник готвач – 1;
 4. 8322 3001 Водач на специален автомобил – 1;
 5. 4321 2015 Снабдител – доставчик – 1;
 6. 5322 1003 Домашен санитар – 3; всеки на 4 часа;
 7. 5329 1009 Здравен асистент – 2;
 8. 5322 1002 Личен асистент – 10; всеки на 4 часа;
 9. 5322 1003 Социален асистент – 10; всеки на 4 часа;
 10. 5131 2004 Сервитьор – 2; всеки на 4 часа

Допълнително ще бъде нает помощен персонал – 2 неактивни и безработни лица за период от 12 месеца, които да извършват техническа работа – поддръжка и почистване.

Лицата, които желаят да бъдат назначени на изброените по-горе позиции следва да подадат заявление в Общината в срок – от 31.08.2018 г. до 07.09.2018 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитаната от тях длъжност за работа в новоучреденото Общинско социално предприятие „Социални услуги – Ивайловград”.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. Медицинско свидетелство;
 2. Копие на лична карта;
 3. Копие от диплома/дипломи за завършено образование и документ удостоверяващ завършени допълнителни квалификации или курсове;
 1. Копие на трудова, осигурителна или служебна книжка за удостоверяване на трудовия стаж;
 2. 2 броя снимки – паспортен формат;
 3. Автобиография;
 4. Декларация целева група.

Изискванията, към всички кандидати са: да бъдат пълнолетни лица, съгласно действащото законодателство на Република България, да бъдат с основно или средно образование, като за здравните асистенти се изисква висше медицинско образование.

Проектът се изпълнява от Община Ивайловград, чрез Общинско социално предприятие „Социални услуги – Ивайловград”. Проектът е с продължителност 15 месеца, а 12 месеца е продължителността на срока на предоставяне на социалните услуги от предприятието.

Основна цел на проекта е осигуряването на комплексна социална подкрепа на потребителите на социалните услуги, предоставяни от предприятието, в зависимост от заявените от тях, по време на кандидатстване на  им необходимост от дадена социална услуга, за която той ще трябва да заплаща такса, определена с Решение на Общински съвет – Ивайловград, както оказване на интегрирана и индивидуална здравна и социална подкрепа на потребителите и на техните семейства.

В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 31.08.2018 г. до 07.09.2018 г. ОТ 08,00 ДО 17,30 ЧАСА В СТАЯ № 200, ЕТ. 2 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, НА АДРЕС: ГРАД ИВАЙЛОВГРАД, УЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 49.

ОБРАЗЦИТЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ  ТУК И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ОТ ТУК, КАКТО И ДА ГИ ПОЛУЧИТЕ НА МЯСТО В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД НА ПОСОЧЕНИЯ ПО ГОРЕ АДРЕС.

Телефон за контакти и информация 0887 939 505 – Виолета Недялкова, Ръководител на проекта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Потребителите, които желаят да бъдат включени в дейностите по настоящия проект, както и мястото, и срока за кандидатстване, и необходимия за целта документи, ще бъдат уведомени своевременно. Настоящите потребители на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж ще продължат да ги получават и след неговото преструктуриране, до момента в които не се обяви прием на документи за потребителите на социалните услуги в новооткритото Общинско социално предприятие „Социални услуги – Ивайловград”.