ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони“. Приоритетни оси: Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

Наименование на процедура „Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът изцяло отговаря на необходимостта от инвестиции в спортната инфраструктура, с цел постигането на съответствие с целите на областното и национално ниво. Развитието и модернизацията на спорта в община Ивайловград, с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, е приоритет, целящ осигуряване на липсващия финансов ресурс за развитието им, от една страна, а от друга страна – предприемането на мерки за развитието им в съответствие с приоритетите на национално, областно и местно ниво. Основните проблеми за поддръжката и развитието на спортната инфраструктура са свързани с липса на средства за ремонт и инвестиции и тенденция за продължаващо влошаване качеството на инфраструктурата. Бюджетните ресурси на община Ивайловград, както и на повечето общини в Република България, са силно зависими от субсидиите от републиканския бюджет, ограничени са възможностите за реализация на собствени приходи за финансиране на значими проекти. Влошеното качество и ограничения достъп доспортна инфраструктура и услуги за населението и икономиката оказват негативно влияние върху конкурентоспособността на селските райони. Реализацията на проекта ще допринесе за реално удовлетворяване на нуждите на всички идентифицираните в настоящия анализ групи на територията на общината. Настоящият проект може да се приеме като приложим и устойчив в дългосрочна перспектива както от финансова, така и от икономическа гледна точка.

Код на процедура BG06RDNP001-7.007

Срок на изпълнение: 36 м.

Дата на стартиране

13.05.2019

Дата на приключване

13.05.2022

Стойност на бюджета в лева:
Общо 97 746.12
Финансиране от ЕС
ЕЗФРСР 83 084.20
Национално финансиране 14 661.92