Със Заповед РД-01-139 / 19.03.2020 г. Министърът на здравеопазването нареди:

„I.Изменям Заповед № РД -01-124/ 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., както следва:

‼️1. Създава се т.1а:
„1а.Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т.1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от 2 лица над 60-годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата“.

‼️ 2. Точка 9 се отменя.

Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г.