Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград“ обявява подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.288 по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014 – 2020г. – 7.5.) – „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Любимец – Ивайловград“.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е адресирана към общата цел на СВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, а именно: „Повишаване привлекателността и подобряване качеството на живот на жителите на общините Любимец и Ивайловград, чрез устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски сектор, създаване на възможности за развитие на бизнес и заетост на местното население, опазване на природните ресурси и изграждане на достъпна и модерна инфраструктура, популяризиране на местните природни дадености и традиции, и развитие на гражданското общество”.

Допустимите кандидати са Община Любимец, Община Ивайловград и Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – развиващи дейност в областта на туризма.

„Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград”, в случай че: проектът, за който кандидатства за финансиране е в обществена полза;

никой от членовете на колективния върховен орган и на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура.

Допустими дейности:

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове.

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство.

Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел.

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел.

Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

Допустими разходи:

Изграждането или подобрения на недвижимо имущество, свързано с туризма.

Закупуването или вземането на лизинг на ново оборудване/ обзавеждане до пазарната цена на актива.

Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост – до 12 % от стойността на проекта.

Общите разходите, свързани с консултации (попълване на анализ разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета документи, и консултантските услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта) не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки (ако е приложимо).

Период за прием и място за подаване на проекти:

Начална дата на обявяване на процедурата: 30 юли 2019г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 17.00 часа на 31 декември 2019г.

В съответствие с одобрената стратегията за ВОМР на МИГ, периодът за прием на проекти е постоянен, като в момента в който постъпят повече от три проекта се организира комисия, която извършва оценка на получените проектни предложения.

Одобрението на проекти ще се извършва до изчерпване на финансовия ресурс (общия размер на безвъзмездната финансова помощ) по процедурата, посочен в т.8 от Условията за кандидатстване. В този случай крайният срок може да бъде удължен до 17:00 часа на 31 декември 2020г.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път, чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Бюджет на приема: 293 374.50 лева

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на БФП за проект е левовата равностойност на 5 000 евро.

Максималният размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 100 000 евро.

Когато кандидата е ЮЛНЦ, максималния размер на БФП за проект е до левовата равностойност на 50 000 евро.

Левовата равностойност на 1 евро се определя по курс 1,9558 лева за 1 евро, съгласно §2а от ДР на Наредба №22 от 14.12.2015г.

Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ТОЧКИ

1. (Изм. Допълнително споразумение № РД 50–149 от 08.02.2018г.) Проектът е в полза на населението на повече от едно населено място на територията на МИГ. – 5 точки

2. Резултатите са в пряка полза за деца, младежи, жени и/или социално уязвими групи. (Когато са обхванати повече от една от посочените групи, проектът получава 2 т.) – 2 точки

3. Проектът създава заетост за местното население. – 2 точки

4. Проектът внедрява иновативен подход/услуга/продукт. – 2 точки

5. Проектът е с доказана добавена стойност към туризма в региона. – 5 точки

6. Устойчивост на резултатите. – 2 точки

Максималният брой точки е 18.

За да се допусне до оценка, проектът трябва да отговаря на критериите за допустимост, посочени по – горе. За да се класира проектът трябва да има и минимум 8 точки на критериите за оценка.

КППП предлага на УС на МИГ за отхвърляне, подадени проектни предложения, получили по-малко от 8 точки по критериите за оценка.

Съгласно Решение №20 от 27.08.2018г., на ОС на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, в случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат класирани в низходящ ред, съобразно броя на създадените работни места по критерий „Проектът създава заетост за местното население”. Условието се прилага само в случаите когато, общия размер на безвъзмездна финансова помощ, одобрена за финансиране на подадени проектни предложения, надвишава общия размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата.

Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Пълният пакет документи за кандидатстване по процедурата е публикуван по-долу, както и на интернет страницата на ИСУН 2020 –https://eumis2020.government.bg.

Начинът за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Пълен текст на обявата за процедурата.

Условия за кандидатстване.

Приложения към Условията за кандидатстване.

Условия за изпълнение на одобрени проекти.

Приложения към Условията за изпълнение

За контакт: Христо Желев –Изпълнителен директор и Ралица Уйдурумова-Караджонова – експерт СВОМР, тел: 0889 022211.