КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА 2021 – 2024 ГОДИНА

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

 

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТ НА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

 

 

Съгласно чл. 7а от Закона за нормативните актове (ЗНА), нормативен акт се издава и в случаите, когато трябва да се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз или на международни договори, сключени от Европейските общности. Съгласно чл.10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), кметът на Общината разработва и внася за приемане от Общинския съвет дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, в съответствие с Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ . В ЗНА е предвидена е процедура, която съставителят на акта трябва да проведе. Предлаганият проект на Краткосрочна програма е разработен с цел изпълнение на така цитираните законови изисквания.

 

ПРИЧИНИ, НАЛАГАЩИ ПРИЕМАНЕТО НА НОРМАТИВНИЯ АКТ:

 

 1. Съгласно чл.10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), кметът на Общината разработва и внася за приемане от Общинския съвет дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, в съответствие с Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ . В ЗНА е предвидена е процедура, която съставителят на акта трябва да проведе. Предлаганият проект на Краткосрочна програма е разработена с цел изпълнение на така цитираните законови изисквания.
 2. Приемането на програмата за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ на община Ивайловград за периода е израз и продължение на политиката за устойчиво развитие на община Ивайловград. Регионалните цели и тяхното постигане гарантират изпълнението на ангажиментите в национален мащаб и са определящи за устойчиво европейско развитие. Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие. Тя се налага във връзка с изпълнението на община Ивайловград по Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/, съгласно чл. 9 за разработване на дългосрочни и краткосрочни програми.

С оглед изпълнение на посоченото предписание и спазване изискванията на действащото законодателство е необходимо да бъде приета краткосрочна програма.

 1. Във връзка с гореизложените причини и на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предложение първо, предвиденият срок за предложения и становища по проекта на Програмата е 30 (тридесет) дни, считано от деня следващ публикуването на проекта на Програмата.

 

 

ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ:

 

Общинската програма е съобразена с развитието на района за планиране, особеностите, потенциала на общината и действащите общински планове за енергийна ефективност. Основна цел на програмите е насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Реализацията на този процес се постига чрез определяне на възможните дейности, мерки и инвестиционните намерения на общината. Тук се дава оценка за използването на възоновяеми източници по сектори: промишлени предприятия, транспорт, услуги, домакинства и селско стопанство.

Общинската програма е в съответствие нормативите залегнали в Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ и има за цел:

 • подобряване на средата за живот и труд в общината, чрез ефективно използване на енергийните източници. Ефективното използване на енергийните източници ще подобри условията за живот в общината от екологична гледна точка. Подобряването на енергийната ефективност на сградите ще доведе до по-добри услови условия за работа и труд както през топлите, така и през студените месеци на годината;
 • създаване на условия за активизиране на икономическия живот в общината. Подобряването на екологичната ефективност ще доведе до освобождаване на капитали, които ще могат да се влеят в икономиката на общината и по този начин да подобрят стандарта на живот на населението. Ще се подобрят и условията за създаване на бизнес в общината, което може да повлияе върху привличането на инвестиции, конкурентоспособността на малките и средни предприятия и активизиране на икономическия живот, откриване на нови работни места и намаляване енергийната зависимост на общината;
 • намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферата. Използването на възобновими енергийни източници ще намали използването на изчерпаеми енергийни ресурси, които са основни източници на замърсяване на околната среда. Това се отразява и върху промяната на климата. По този начин община Ивайловград ще даде своя принос за заложените цели за редуциране на емисиите на въглероден диоксид;
 • повишаване капацитета на местната власт в областта на ЕЕ и ВЕИ.

За разлика от Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, в краткосрочната са включени до голяма степен подготвителни мерки, които да поставят основата за бъдещо развитие.

 • реализирането на мерките по енергоспестяване и използването на ВЕИ има неоспорим икономически и екологичен ефект, привлекателна е и все още свободна ниша за инвестиране и свободен бизнес.
 • ключов елемент за постигането на тези цели е разработването и внедряването на инвестиционни проекти. Това изисква познаване на приоритетите, нуждите и стремежите на общината, което е и фактор за създаване на повече работни места, за повишаване на конкурентността, за подобряване на социалния статус и опазване здравето на хората. Ето защо съдействието и подпомагането на процесите на инвестиционното проектиране и изграждане на обектите рефлектират върху сигурното енергопроизводство, енергоснабдяване и опазване на околната среда.
 • изпълнението на Общинската програма по енергийна ефективност и насърчаване на използване на ВЕИ е задължителна част от поетите ангажименти на държавата в областта на Енергийната Ефективност.
 • Предвидените мерки ще допринесат за изпълнението на индикативните цели за енергийни спестявания и за устойчиво енергийно развитие на община Ивайловград

 

СЪГЛАСУВАНОСТ С ДРУГИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проектът на Програмата кореспондира със законодателната рамка за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, във връзка с която тя се определя от следните по-важни нормативни документи:

 1. Енергийна стратегия на Р България до 2026 г.
 2. Закон за енергетиката.
 3. Закон за енергийната ефективност.
 4. Закон за енергията от възобновяеми източници.

 

 

ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЕКТА

Програмата има отворен характер и в целия си срок на действие ще се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, обстоятелства, инвестиционни намерения и финансови възможности.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО:

Чрез предлаганата Програма се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

 • Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинската програма за насърчаване използването на ВЕИ.
 • Установено трайно публично-частно партньорство между общината и частния сектор.
 • Въведено управление на енергията на територията на общината.
 • Намаляване на годишния разход на енергия от населението.
 • Намаляване на емисиите парникови газове.
 • Подобрен комфорт на обитаваните сгради.

 

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Предлаганият проект за Програма е разработена в съответствие с Европейското законодателство в областта на ВЕИ – Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 23 април 2009г. за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и с Българското законодателство – Закон за енергията от възобновяеми източници. Настоящите програми са създадени в съответствие с европейското и българско законодателство и не противоречат на норми от по-висока степен.

 

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

Чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, чл.10 от Закона за енергията от възобновяеми източници

 

Проектът е публикуван на официалната интернет страница на Община Ивайловград:  https://www.ivaylovgrad.bg. 

Формата за участие от страна на заинтересованите лица и организации са писмени  предложения, становища и мнения, които могат да бъдат подадени в 30- дневен срок,  считано от 05.07.2021 г., в деловодството на Общинска администрация – гр. Ивайловград, ул.  „България“ №49 или на e-mail oba_ivaylobgrad@abv.bg

 

Красен Кръстев

Юрисконсулт при Община Ивайловград