Днес, 15.03.2019 г. в 11:59 часа, Община Ивайловград депозира пред Управляващия орган на Оперативна програма развитие на човешките ресурси, следното проектно предложение „Патронажна грижа за възрастните хора и лица с увреждания в Община Ивайловград” по Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и Наименование на процедурата: Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 с код на процедурата  № BG05M9OP001-2.040.

Срок на изпълнение: 19 месеца, от датата на подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ

Основната цел на проектното предложение: е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от Община Ивайловград, чрез осигуряване на услуги в домашна среда. Интегрираната услуга предвижда мобилни здравно-социални услуги до 2 часа на ден за период от 12 месеца и включва: – асистентска почасова подкрепа в дома за дейности, в които потребителят среща трудности (почистване на дома, пазаруване, готвене, придружаване, административни дейности, общуване, др.); – професионална подкрепа от здравен асистент/рехабилитатор и социален работник (информиране, консултиране, рехабилитационна подкрепа, в зависимост от потребностите и възможностите в домашна среда); – дистанционна подкрепа в ситуация на риск (чрез подаване на сигнал чрез телекеър оборудване, което води до връзка с мониторинг център и/ или посещение в дома на потребителя от посочено от потребителя лице).

Специфични цели: Специфичната цел на проекта е да се надгради и развие модела за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Целите на проекта допринасят за решаване на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевите групи, включени в проекта. Интегрираната мобилна услуга има няколко ключови цели по отношение на потребителите, а именно:

– пряка подкрепа за самостоятелен живот на хора с увреждания и възрастни хора;

– консултативна подкрепа на потребителите (и техни близки) относно двигателния/физически статус и социалните им права.

– превенция, сигнализация и подкрепа при риск, така че потребителят на услугата да запази своята самостоятелност и да живее активен живот в собствения дом;

– превенция на социалната изолация и институционализация.

Основните дейности в подаденото проектно предложение са:

  1. Информиране за същността и спецификата на услугата: – контакти и срещи с представители на целевите групи и заинтересованите страни; – публикации в е-секцията на проекта, на сайта на Общината и в други интернет източници; – разпространение на информационните материали по проекта (дипляна, плакат) – срок 1 месец;
  2. Оценка на актуалните потребности от мобилна подкрепа: Ще се разработи детайлен формуляр за оценка на потребностите от мобилна подкрепа в домашна среда. Оценката дава качествена (съдържателна) информация за състоянието на лицето и средата, в която живее, както и количествена информация за степента на наличните рискове.- срок 2 месеца;
  3. Ранжиране на потребностите на потребителите за ползване на интегрирана асистентска услуга: Оценката дава възможност за формирането на общ брой точки, отразяващ степента на риск за всеки потребител- срок 15 дни;
  4. Сключване на договор за предоставяне на интегрирана асистентска услуга- Договорът има за цел да регламентира взаимоотношенията между потребителя и доставчика и да структурира процеса на работа, като по този начин страните имат еднакво разбиране за предоставяната услуга и взаимните ангажименти.Потребителите, с които е сключен договор за услуга, се вписват в Регистър на потребителите на интегрирана социална услуга -срок 15 дни;
  5. Разработване на индивидуален план за предостаяне на услуги на потребителите. Доставчикът разработва индивидуален план за предоставяне на услуги за всеки потребител, въз основа на направената оценка на потребностите и сключения с потребителя договор- срок 1 месец;
  6. Предоставяне на мобилна услуга в домашна среда – Доставката на интегрираната мобилна услуга се осъществява съобразно оценените потребности на 60-те потребители, изготвените индивидуални планове за услуги (на потребителите) и изготвените работни планове (на всеки асистент)- за срок от 12 месеца
  7. Координация с Телекеър екипа- При включване на потребители се оценява потребността им от дистанционна услуга, като при наличие на потребност, се осъществяват необходимите дейности по информиране, обучение, инсталиране и работа с Телекеър оборудването. Мобилният екип поддържа периодичен контакт с екипа на мониторинг центъра, с цел:- обмяна на информация относно здравословното състояние на потребителите; – координация при ситуация на риск.
  8. Обратна връзка от потребителите за качеството на услугата и приключване на услугата -В процеса на пряка работа с потребителите, представителите на екипа проучват

мнението и предложенията към услугата. Информацията се записва в съответния документ, удостоверяващ посещението (формуляр за домашно посещение или справка-график).

Заложените очаквани резултати са:

Проведена кампания за популяризиране на услугата;

Извършена оценка на потребностите на от мобилна подкрепа на заявили желание потребители;

Изготвен списък с потребители, групирани според потребностите им;

Сключени договори с 78 потребители;

Изготвени индивидуални планове за предоставяне на услугата на 78 потребители;

Осигурена дистанционна асистенция на 30 от потребителите 7 дни Х 24 часа.

 

Искано финансиране (Безвъзмездна финансова помощ): 221 195. 40 лв