Предвид разпоредните на чл. 3, т. 2 и т.3 от чл. 4, т.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, считано от 13 март 2020 г., спират да текат следните срокове:

  • за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и действията и бездействията на възложителите, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по Закона за обществените поръчки;
  • за обжалване на решенията на концедента по процедурата за определяне на концесионер, на решенията на комисията за отстраняване на кандидати от участие в състезателна процедура с договаряне и в състезателен диалог, както и действията или бездействията на концедента, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата за определяне на концесионер по Закона за концесиите;
  • за изпълнение на дадени от КЗК указания на жалбоподателя или на другите страни или участници в производствата по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите, в т.ч. срокове за отстраняване на нередовност по подадените жалби, срок за представяне на доказателства и др.;
  • за обжалване на поставени от председателя на Комисия за защита на конкуренцията разпореждания за отказ от образуване на производство, както и на  поставени от Комисията определения и решения в производствата по Закона за обществените поръчки и по Закона за концесиите, пред Върховен административен съд.

Сроковете спират, считано от 13.03.2020 г. до отмяната на въведеното извънредно положение. С отмяна на въведеното извънредно положение, срокът се възобновява и започва да тече занапред в останалата неизтекла към момента на спирането част.