След проведено интервю на 22.02.2016 г.  днес, кметът на община Ивайловград  Диана Овчарова връчи договорите на класираните кандидати, подали заявления за заемане на длъжности в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда’’ по проект „Социална подкрепа в домашна среда’’, „Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот’’; Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-C001.

Назначени бяха: управител, психолог, счетоводител, фелдшер, рехабилитатор, социален работник, медиатор, технически сътрудник и шофьор.

С реализирането на дейностите по Проекта, 120 жители на община Ивайловград ще получат възможност за обслужване от личен, социален, здравен асистент и домашен помощник по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, проект „Социална подкрепа в домашна среда”.

Отпуснатите средства са в размер на 499 639,20 лeвa, а срокът  за изпълнение на дейностите е 20 месеца.

От комплексните социални услуги ще се възползват хора, които не могат да се самообслужват и хора с увреждания, в това число и възрастни над 65 години, които имат нужда от грижи в домашна среда.

По този начин ще се подобри качеството им на живот. С изпълнението на проекта ще се насърчат и равните възможности на уязвимите групи.

Проектът ще предоставя и възможности за връщане на реалния пазар на труда на лица, които полагат грижи за своите близки с увреждания.

Първоначално ще бъдат наети 57 души, а на по-късен етап от реализацията на Проекта, бройката ще се увеличи с още 23-ма души, които да обслужват нуждите на лицата, които към настоящия момент ползват услуги по проект „Нови възможности за грижа”.

Центърът ще се помещава с сградата на бившата болница в Ивайловград. Проектът предвижда и закупуване на специализиран превоз, с който да бъдат обслужвани потребителите.