50 000 регистрирани земеделски производители са получили субсидии в общ размер на 120 млн. лв. през 2017 г., но не са подали данъчни декларации и не са платили данъци и осигуровки върху тях, съобщават от Национална агенция за приходите (НАП).

В община Ивайловград неподалите годишна данъчна декларация земеделци са 689 лица с общо изплатени субсидии в размер малко над 1,5 млн. лв.
Лицата ще бъдат информирани по електронната поща и чрез обаждане от агенцията. Непосочилите електронна поща пред НАП ще получат покана на хартиен носител по пощата с обратна разписка.
Крайният срок за подаването на данъчна декларация е 01.10.2018 г.

На проведена среща с кметовете и кметските наместници от община Ивайловград на 12.09.2018 г. им бе разяснена кампанията на НАП. Всеки един от тях получи поименен списък на неподалите данъчни декларации земеделци за населените места, за които отговарят.

В общия списък фигурират лица от следните населени места:

Град Ивайловград, Белополци, Белополяне, Ботурче, Брусино, Бялградец, Бубино, ВИС, Глумово, Гугутка, Долно Луково, Драбишна, Железари, Железино, Казак, Камилски дол, Кобилино, Кондово, Конници, Ламбух, Ленско, Мандрица, Меден Бук, Нова Ливада, Орешино, Планинец, Плевун, Покрован, Попско, Пъстроок, Розино, Свирачи, Славеево, Черни Рид.

Списъкът на лицата за град Ивайловград ще бъде изложен на информационното табло в сградата на Община Ивайловград, а информация за останалите населени места можете да получите от Кмета или кметския наместник на дадено селище.