информацияИскане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно намерение за „Реконструкция на ВР 110 kV „Цимбала-Граничар“ от п/ст „ВЕЦ Ивайловград“ до стълб 98А, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.