Във връзка с т. I, подточка 6 от Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г.. на Министъра на здравеопазването и издадена Заповед №102/10.03.2021 г.от Кмета на община Ивайловград за провеждане на публични конкурси за отдаване на земеделска земя под наем за срок от 10 стопански години в землищата на:с. Брусино, с. Бял градец, с. Горноселци, с. Горско, с. Долноселци, с. Казак, с. Нова ливада, с. Пъстроок, с. Сборино, с. Соколенци, с. Плевун, с. Костилково, Община Ивайловград  информира всички заинтересовани лица, че конкурсите на 30.03.2021 г. и 31.03.2021 г. ще бъдат проведени в неприсъствена форма.

Всички участници, подали оферти в деловодството на Община Ивайловград ще бъдат информирани своевременно за реда и начина на провеждане на конкурсите.