Защита на личните данни

Информация относно Администратора на лични данни:

Наименование: Община Ивайловград;

Седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград,  ул. „България“ №49; Телефон: 03661/60 90;

Уеб сайт: www.ivaylovgrad.bg;

Имейл адрес: oba_ivaylovgrad@abv.bg.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Община Ивайловград чрез официалния си сайт, формите си за връзка и форума на сайта е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл Община Ивайловград се придържа строго към отговорно ползване на личната информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от уеб сайта, Вие се съгласявате Община Ивайловград да ползва тази информация, както е описано тук:

  • Община Ивайловград събира лични данни единствено за постигане на конкретна цел. Информацията не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните.
    Информацията, която Община Ивайловград може да събира, включва име, адрес, телефонни и факс номера, адрес за електронна поща, IP адреси и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително и по електронна поща.
  • Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите услуги или информация, която ни е предоставена доброволно. Лична информация се събира в момента, в който потребители се регистрират, изискват информация, записват се за събития и публикуват мнения.
  • Община Ивайловград няма да продава, отдава, търгува с всякаква лична информация, получена от посетители, с изключение на случаи, че това разкриване се изисква от закона, в случай на пратки към Вас или ако е получено предварително Вашето съгласие за това. Община Ивайловград чрез своите администратори и упълномощен персонал ще вземе мерки за защита на личните Ви данни в максимална степен.
  • Тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки взетите мерки, Община Ивайловград не може да гарантира, че неупълномощени трети лица няма да получат достъп до личните Ви данни.
  • Всяко лице, за което се отнасят данните (субект на данни) има право на достъп до своите данни, както и да изиска тяхното коригиране. Лицето трябва да се идентифицира с официален документ за самоличност.
  • Възможно е да споделяме с трети страни определени порции обобщена, нелична информация, като например статистика за посещения или друга справка. Подобна информация обаче по никакъв начин не Ви идентифицира поотделно.
  • Възможно е да предоставим връзки (чрез банери, линкове и др.) към сайтове на трети лица. Не е изключено тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчваме Ви да се запознаете с политиката за защита на личните данни на тези сайтове преди да предоставите каквато и да е Ваша лична информация.

Можете да откажете да предоставите личната си информация на която и да е от услугите предоставяни от официалния сайт на Община Ивайловград. При това може да се окаже обаче, че Община Ивайловград не е в състояние да ви предостави съответната услуга.

Съгласно разпоредбата на чл. 37 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, е определено длъжностно лице по защита на данните, което да изпълнява дейностите, произтичащи от Регламента и Закона за защита на личните данни:

ЦВЕТА ИЛИЕВА МИТОНОВА

Ел. поща: oba_ivaylovgrad_zld@abv.bg

Тел: +3593661/60 90

или

Ел. поща: oba_ivaylovgrad@abv.bg

Тел: +3593661/60 90