Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения по Mярка 1 – „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“ и отворенатa на 20.08.2018 г., в ИСУН процедура за прием на проекти по Мярка 4 – „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от стратегията за ВОМР, екипът на „МИГ- ЛЮБИМЕЦ – ИВАЙЛОВГРАД“ кани всички заинтересовани лица на информационни срещи през месец октомври.

Срещата в гр. Ивайловград ще се проведе на 10 октомври 2018 г. от 10:30 ч. в НЧ „Пробуда 1914“ .

Основни акценти на срещата ще бъдат:
1. Условия за кандидатстване с проекти по Мярка 4 от стратегията за ВОМР на МИГ, в т.ч. и необходимите документи за кандидатстването.
2. Условия за кандидатстване с проекти по Мярка 1 от стратегията за ВОМР, в т.ч. и необходимите документи за кандидатстването.
3. Срокове и условия за подаване на проектни предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове – ИСУН 2020.
4.Отворена дискусия по въпроси, свързани с приема на проекти по мерките от СВОМР.