На 26-ти юли 2018 г. /четвъртък/ в сградата на Община Ивайловград, заседателна зала
307, ще се проведе информационна кампания, под формата на работна среща по проект №
BG16RFOP001-2.001-0165-C01 „Подобряване качеството на живот, чрез прилагане мерки за
повишаване енергийна ефективност в жилищни сгради в град Ивайловград”.
Работните срещи имат за цел да бъдат разяснени всички въпроси по изпълнението на
дейностите по ФАЗА 3 от проекта /строителство, надзор и приемане на обекта/. Собствениците
на обекти в жилищните сгради ще могат да задават въпроси и да им бъде пояснен строителния
процес за внедряване на мерките за енергийна ефективност.

Срещата започва от 11:00 ч. и е за сградата на ул. „Армира” № 6.
Проектът, по който Община Ивайловград е бенефициент, е част от Оперативна програма
„Региони в растеж”, а финансирането е предоставено, съгласно Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0165-C01 от 09.09.2016 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за
регионално развитие.

Съобщение информационни кампании по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01