Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенция за социално подпомагане в условия на обявеното извънредно положение

Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенция за социално подпомагане (АСП), разширява начините за достъп до административните си услуги, както следва:

 • чрез Системата за сигурно електронно връчване /идентифициране с ПИК на НОИ или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)/;
 • по пощата с обратна разписка;
 • чрез електронна поща – ao@asp.government.bg без да е необходимо подписване с електронен подпис:

 

Видове административни услуги, които могат да бъдат заявени чрез алтернативните канали:

 

Услуга Заявление
1. Отпускане на еднократна помощ за издаване на лична карта по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане http://asp.government.bg/uploaded/files/4774-zayavlenie-1.doc

 

2. Отпускане на еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане http://asp.government.bg/uploaded/files/4775-zayavlenie-2.doc

 

3. Отпускане на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане http://asp.government.bg/uploaded/files/4776-Zayavlenieprilozhenie-3.zip

 

4. Отпускане на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане http://asp.government.bg/uploaded/files/4777-zayavlenie-4.doc

 

5. Отпускане на еднократна помощ за покриване на разходите за лечение в чужбина по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане http://asp.government.bg/uploaded/files/4778-zayavlenie-5.doc

 

6. Отпускане на еднократна помощ при бременност по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца http://asp.government.bg/uploaded/files/4779-zayavlenie-6.doc

 

7. Отпускане на еднократна помощ при раждане на живо дете по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца http://asp.government.bg/uploaded/files/4780-zayavlenie-7.doc

 

8. Отпускане на еднократна помощ при осиновяване на дете http://asp.government.bg/uploaded/files/4781-zayavlenie-8.doc

 

9. Отпускане на еднократна помощ за дете, станало родител http://asp.government.bg/uploaded/files/4782-zayavlenie-9.doc

 

10. Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци http://asp.government.bg/uploaded/files/4783-zayavlenie-10.doc

 

11. Отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение http://asp.government.bg/uploaded/files/4784-zayavlenie-11.doc

 

12. Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца http://asp.government.bg/uploaded/files/4785-zayavlenie-12.doc

 

13. Отпускане на месечна помощ за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст. http://asp.government.bg/uploaded/files/4786-zayavlenie-13.doc

 

14. Отпускане на месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител http://asp.government.bg/uploaded/files/4787-zayavlenie-14.doc

 

15. Отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца http://asp.government.bg/uploaded/files/4788-zayavlenie-15.docx

 

16. Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания http://asp.government.bg/uploaded/files/4789-Zayavlenieformulyar-za-samootsenka-16.zip

 

17. Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст http://asp.government.bg/uploaded/files/4790-zayavlenie-17.docx

 

18. Отпускане на еднократна помощ за превенция на изоставането, за реинтеграция на дете, за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство http://asp.government.bg/uploaded/files/4791-zayavlenie-18.docx

 

19. Отпускане на месечни помощи и средства за дете, настанено за отглеждане при роднини и близки и за дете, настанено в приемно семейство http://asp.government.bg/uploaded/files/4792-zayavlenie-19.docx

 

20. Отпускане на дентална помощ на ветераните от войните по реда на Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните http://asp.government.bg/uploaded/files/4793-zayavlenie-20.docx

 

21. Отпускане на еднократна целева помощ при смърт на ветеран от войните в размер на 500 лева по чл. 7 от Закона за ветераните от войните Свободен текст
22. Издаване на удостоверение за получени социални плащания Свободен текст
23. Вписване в Регистър на физическите лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридическите лица, които желаят да предоставят социални услуги http://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/registar-na-dostavchitsite

 

І. Процедура за заявяване.

 1. 1. Заявяване чрез Системата за сигурно електронно връчване
 • За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез Системата за сигурно електронно връчване е необходимо да притежавате Персонален идентификационен код (ПИК) издаден от Националния осигурителен институт (НОИ) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)
 • Да имате регистрация в Системата за системата за сигурно електронно връчване;
 • Да изтеглите електронната форма на съответната услуга от следния адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/social-assistance и да попълните заявлението.
 • След попълване на заявлението стъпвате на полето подпис за да се генерира уникален номер на заявката и съхранявате заявлението.
 • Съхраненото заявление с генериран уникален номер заедно със сканирани копия на всички необходими документи се прикачва в системата за сигурно електронно връчване и се подава към Дирекция социално подпомагане по настоящ адрес.
 1. Заявяване чрез електронен адрес ao@asp.government.bg

–  За да ползвате електронните услуги на Агенция за социално подпомагане чрез изпращане на електронно съобщение до електронен адрес е необходимо да изтеглите електронната форма на заявлението от по-горе посочените линкове и да попълните заявлението.

–  Заявлението се разпечатва, подписва се собственоръчно, (по изключение се приема и в електронен формат без подпис ) и заедно със сканирани копия на всички необходими документи се изпраща по електронната поща на обявения електронен адрес.

 

ІІ. Обратна връзка.

 • След получаване на Вашето заявление от Агенция за социално подпомагане ще получите информация за регистрационния номер на Вашето заявление.
 • След обработване на заявлението ще получите информация за резултата от заявената от Вас услуга.

ІІІ. Ред за регистриране на заявленията получени на електронен адрес: ao@asp.government.bg

След постъпване на заявленията, определените служители от Агенция за социално подпомагане проверяват декларираните данни, относно настоящ адрес на лицата и препращат заявленията в съответните дирекции.

Заявленията се регистрират в ИИС в съответната дирекция и чрез електронно съобщение на електронната поща на заявителя се връща информация за входящия номер.

В случай на непълнота на получените заявления същите се регистрират, като допълнителните документи се изискват след изтичане на срока на обявеното извънредно положение.

 

 

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198

ok@asp.government.bg