На основание чл.4, ал.2 от ПМС 59/2003 г. /ДВ, бр.25/

АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ КАФАДАРОВ

ОБЯВЯВА

на заинтересованите лица и общественост, че в УПИ XXVII от кв.22А, гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково

има следното инвестиционно предложение:

„Ресторант в УПИ XXVII от кв. 22А, гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково“

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, ул. „Добруджа“ №14, email: riosv_hs@mbox.contact.bg; тел: 038/ 60 16 14

Община Кърджали, бул. „България“ №41, email: ekologia_kj@abv.bg; тел: 0361/ 6 73 79